Uchwała Nr 4/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006 r.

2006-06-19 1520
Art. czytany: 2714 razy

Uchwała Nr 4/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006 r.


Uchwała Nr 4/I/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osełków.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje :

§ 1.

Uchwala się statut sołectwa Osełków w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

W statucie sołectwa Łączna, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały
Nr 12/II/96 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996r. paragraf 3 otrzymuje brzmienie :
„§ 3. Sołectwo Łączna obejmuje swoim obszarem działania wieś Łączna oraz przysiółek Jaśle”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
U z a s a d n i e n i e

Sołectwo Osełków jako jednostka pomocnicza Gminy Łączna wyodrębnione zostało z sołectwa Łączna, dlatego zachodzi potrzeba nadania mu statutu oraz dokonania odpowiedniej zmiany w statucie sołectwa Łączna.

Załącznik do uchwały Nr 4/I/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 27 stycznia 2006r.

STATUT SOŁECTWA

OSEŁKÓW


I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Ogół mieszkańców sołectwa Osełków stanowi samorząd mieszkańców wsi.

§ 2.

Sołectwo Osełków jest jednostką pomocniczą Gminy Łączna i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm), statutu Gminy Łączna oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3.

Sołectwo Osełków obejmuje swoim obszarem działania wsie: Osełków i Stawik.


II. Zadania sołectwa
§ 4.

Do zadań samorządu mieszkańców wsi należy:
1. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno –bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2. organizowanie samopomocy i wspólnych prac na rzecz mieszkańców sołectwa, a zwłaszcza w zakresie opieki nad młodzieżą, rozwijanie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, upowszechnienie kultury, utrzymywanie porządku, spokoju i czystości.
§ 5.

Samorząd mieszkańców wsi realizuje swoje zadania, określone w § 4 poprzez:
1. podejmowanie uchwał w sprawach:
a) wyborów i oceny własnych organów,
b) dysponowanie majątkiem własnym samorządu,
c) planów pracy swoich organów,

2. opiniowanie spraw dotyczących wszelkiego rodzaju inwestycji i infrastruktury realizowanych na terenie sołectwa,
3. wnioskowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców wsi.

§ 6.

Zadania określone w § 4 samorząd mieszkańców realizuje poprzez:
1. współpracę z istniejącymi organizacjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi, upowszechnianie właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, propagowania gospodarności, dyscypliny społecznej oraz poszanowania praw i wartości moralnych,
2. podejmowanie działań mających na celu likwidację sporów i konfliktów sąsiedzkich,
3. zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa, narkomanii, wandalizmu oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży,
4. inicjowanie czynów społecznych,
5. przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi,
6. uczestniczenie w akcjach i innych przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
7. organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej,
8. występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
9. organizowanie mieszkańców do działań mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego

§ 7

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców wsi może nawiązywać kontakty z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały, wyrażać opinię i kierować wnioski do odpowiednich organów zgodnie z § 5. niniejszego statutu.
§ 8

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła na zasadach określonych w ust. 2-3.
2. W przypadku przekazania sołectwu składników mienia komunalnego, sposób ich wykorzystania określa uchwała rady gminy
3. Sołectwo ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z mienia komunalnego
/dzierżawa, najem użytkowanie/ przez osoby trzecie i przeznaczania je na potrzeby sołectwa.
4. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności i użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone.

§ 9
1. Nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców wsi sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt.
2. Wójt może zawiesić wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję organu wykonawczego samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchylić uchwałę może natomiast rada gminy na sesji
3. Wójt może zawiesić w czynnościach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, jeżeli w sposób drastyczny nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków
4. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizować wymianę doświadczeń w tym zakresie.

§ 10

1. Fundusze samorządu mieszkańców wsi składają się z:
a) wydzielonych przez radę gminy środków finansowych w ramach swojego budżetu,
b) dobrowolnych wpłat,
c) środków uzyskanych z organizowanych przez samorząd przedsięwzięć,
d) opłat uzyskiwanych z oddanych do korzystania innym osobom składników mienia komunalnego
2. Funduszami samorządu dysponuje dysponuje rada sołecka w oparciu o uchwałę
zebrania wiejskiego.

III. Organy samorządu mieszkańców wsi.

§ 11

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są:
a) zebrania wiejskie,
b) sołtys
c) rada sołecka
2. Kadencja organów samorządu wyszczególnionych w § 11 ust. 1 pkt 2-3 trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów.

§ 12.

1. Organy samorządu współuczestniczą i współpracują w działalności rady gminy, a w szczególności z komisjami rady gminy, radnymi z terenu sołectwa, ułatwiają radnym kontakt z wyborcami w formie spotkań, dyżurów oraz umożliwiają kierowanie określonych wniosków i postulatów.
2. Organy samorządu co najmniej raz w roku obowiązane są składać na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej działalności.
§ 13.
Działalność w organach samorządu ma charakter społeczny.A. Zebrania wiejskie.
§ 14
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców wsi.
2. . Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 15
1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa lub na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu,
b) rady sołeckiej
c) Wójta
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

3. Zebrania wiejskie zwoływane są na wniosek organów i osób, o których mowa
w § 15 ust.1 powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

4. W przypadku nie zwołania zebrania w trybie ust.3 zebranie zwołuje Wójt

§ 16

1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przynajmniej 1/3 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W II terminie uchwały zebrania wiejskiego są ważne, jeżeli w zebraniu uczestniczy ilość mieszkańców odpowiadająca dwukrotnemu składowi rady sołeckiej.
2. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków.
3. Decyzje na zebraniu wiejskim zapadają zwykłą większością głosów.
4. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 17

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1. podejmowanie uchwał, wyrażenie opinii i kierowanie wniosków w sprawach określonych w § 5 statutu
2. realizacja zadań określonych w § 6 statutu,
3. wybór oraz odwołanie rady sołeckiej
4. występowanie do Wójta lub rady gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości zebrania wiejskiego,
5. dokonywanie rocznej oceny działalności sołtysa i rady sołeckiej,
6. upoważnianie sołtysa do wykonywania w upoważnieniu czynności,
7. upoważnienie rady sołeckiej do pełnienia roli stałego komitetu czynów społecznych oraz wykonywania innych czynności,
8. ustalanie regulaminu obrad.

§ 18

Zebranie wiejskie prowadzi sołtys lub inna osoba wyznaczona przez zebranie.

B. Sołtys
§ 19
Sołtys jest organem wykonawczym samorządu mieszkańców wsi.
§ 20
1. Sołtys
a) wykonuje powierzone mu przepisami prawa zadania z zakresu administracji samorządowej.
b) reprezentuje na zewnątrz samorząd mieszkańców wsi, zwłaszcza wobec organów gminy
c) Zwołuje zebrania wiejskie, ustala termin, miejsce oraz projekt porządku obrad, informując o tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed terminem zebrania,
d) kieruje pracą rady sołeckiej,
e) organizuje współdziałanie rady sołeckiej z radnymi z terenu sołectwa,
f) wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz wykonuje inne czynności zlecone przez te zebrania,
g) może zawierać z upoważnienia:
 wójta i rady gminy – porozumienia w sprawie dysponowania określonymi składnikami majątkowymi przekazanymi przez gminę
 zebrania wiejskiego - porozumienia w sprawie wspólnego wykorzystania lub udostępnienia mieszkańcom sołectwa obiektów i urządzeń będących w dyspozycji różnych jednostek lub organizacji,
h) obowiązany jest informować mieszkańców z realizacji swoich zadań co najmniej raz w roku, zwłaszcza wyników inkasa należności podatkowych.
i) bierze udział w sesjach Rady Gminy
2. Sołtys może dokonywać doręczeń pism w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez Wójta jako organ podatkowy.

C . RADA SOŁECKA
§ 21
1. Zebranie wiejskie ustala ilość członków rady sołeckiej.
2. Rada sołecka jest organem wspomagającym sołtysa i składa się od 3-7 członków
3. Przewodniczącym rady sołeckiej może być sołtys.
§ 22
1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys lub przewodniczący rady sołeckiej w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Na posiedzenia mogą być także zapraszane inne osoby, których udział w posiedzeniu rady uzna się za wskazane lub konieczne.
2. O posiedzeniach rady sołeckiej zawiadamia się miejscowych członków rady gminy, którzy mają prawo uczestnictwa w posie-dzeniu rady sołeckiej bez udziału w głosowaniu
3. Uchwały rady sołeckiej, opinie, wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków,
§ 23
Rada sołecka:
1. zaprasza na zebrania wiejskie przedstawicieli władz gminy, odpowiednich jednostek i organizacji dla zreferowania spraw oraz przygotowuje projekty uchwał, opinii i wniosków,
2. opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekt programu pracy samorządu,
3. występuje wobec zebrania wiejskiego z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu wiejskiego,
4. organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego udzielając w tym zakresie szerokiej pomocy sołtysowi,
5. w ramach udzielonych upoważnień pełni rolę stałego komitetu czynów społecznych.
IV. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 24

1. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rady gminy, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej, zwołuje wójt określając jednocześnie miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza jej przewodniczą-cego spośród mieszkańców sołectwa.
2. Uchwała zarządu gminy w powyższej sprawie powinna być podana do wiadomości mieszkańców w sposób określony w § 15.

§ 25
1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone, gdy w zebraniu uczestniczy nie mniej niż dwukrotna ilość składu rady sołeckiej.

§ 26.
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa w/g zasad ustalonych dla wyboru rad gmin.
§ 27
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 3-5 osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestniczących na zebraniu wiejskim mieszkańców.
2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie głosów
e) sporządzenie protokołu
f) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Członek komisji wyborczej nie może kandydować do władz samorządu.
4. Z wykonania swoich czynności komisja wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:

a) skład komisji z podziałem funkcji
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu,
c) ilość kandydatów do organów samorządu,
d) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów
f) wskazanie kandydatów, którzy wybrani zostali do organów samorządu.

Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 28

Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący sposób:
1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. Kandydować do organów sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i mieszkająca lub pracująca na terenie sołectwa.
2. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do pro-tokołu lub pisemnie w razie swojej nieobecności.
3. Komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
4. Karty do głosowania wrzucane są przez mieszkańców do zamkniętej urny wyborczej.
5. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone
6. Głos jest nieważny jeżeli:
a) karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,
b) zawiera większą ilość nieskreślonych kandydatów niż miejsc w organach sołectwa,
c) karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję wyborczą.
Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
7. Zasadę określoną w pkt. 6 'a' nie stosuje się, gdy:
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba,
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle osób, ile jest miejsc w radzie.
Karta całkowicie lub częściowo przekreślona w tym przypadku uznawana jest jako głos oddany przeciwko kandydatowi.
8. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej przeprowadzane są oddzielnie
9. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów /ponad połowę/. W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się wybory ponownie spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. Za wybranego w II turze uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość głosów .

10. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów ważnie oddanych /większość zwykłą/. W przypadku równej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych osób na członków rady, przeprowadza się wybory ponownie aż do skutku.

11. Odwołanie sołtysa i członków rady przed upływem kadencji następuje w tym samym trybie co wybór.

§ 29

W sprawach nie unormowanych w ordynacji decyzję podejmuje zebranie.

§ 30
1. Mandat sołtysa i członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:
a) śmierci,
b) odwołania przed upływem kadencji,
c) utraty prawa wybieralności.
2 . Wójt zarządza wybory uzupełniające do organów samorządu mieszkańców
wsi.
3. Wybory uzupełniające odbywają się wg zasad określonych w § 24-28


V. Postanowienia ogólne

§ 31

Zmiany statutu przeprowadza rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 32

Interpretację statutu przeprowadza rada gminy.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.