Uchwała Nr 6/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006r.

2006-06-19 1526
Art. czytany: 2469 razy

Uchwała Nr 6/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006r.


Uchwała Nr 6/I/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 27 stycznia 2006r.

w sprawie zmian w uchwale dot. ustalenia wysokości opłaty targowej oraz
wyznaczenia jej inkasentów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje :

§ 1.

W § 3 uchwały Nr 53/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz wyznaczenia jej inkasentów dodaje się
ust. 2 o treści :
„ 2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy w Łącznej :
a) Jadwiga Kołsut-Pawłowicz
b) Joanna Paryska

§ 2.

Uchwała polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna oraz poprzez rozplakatowanie jej w miejscach publicznych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia