Uchwała nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 6 marca 2006 r.

2006-10-12 1533
Art. czytany: 2416 razy

Uchwała nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała nr 12/II/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 6 marca 2006 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, lit.d i lit.i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)w związku z art. 165 ust. 2, art. 166 ust. 1, art.173 ust. 1, art.174 ust. 3, art.184 ust. 1 pkt. 1-10 lit. a i b, pkt. 13, pkt. 14 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 oraz ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) u c h w a l a się co następuje:
:
§ 1
Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 9 124 000zł z tego:
- dochody własne: 2 259 076zł
- subwencje 4 420 437zł
- dotacje na zadania zlecone 2 122 552zł
- dotacje na zadania własne 189 395zł
- środki pozyskane z innych źródeł 132 540zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 wg źródeł, działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: 9 713 000zł z tego:
1. wydatki bieżące 8 240 000zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne: 4 080 292zł
- dotacje: 97 100zł
- wydatki na obsługę długu: 110 000zł
- z tytułu poręczeń i gwarancji: 91 600zł
- pozostałe wydatki bieżące: 3 861 008zł
2. wydatki majątkowe: 1 473 000zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
§ 3
1. Deficyt budżetu w wysokości 589 000zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.
2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 6,46%.
§ 4
Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 343 863zł i rozchody budżetu w wysokości 754 863zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5
1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty 1 350 000zł.
2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:
a) z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych, których okres spłaty przekracza rok budżetowy do kwoty 1 300 000zł
b) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych, które podlegają spłacie w roku budżetowym do kwoty 50 000zł.
3. Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek będą dochody własne gminy.
§ 6
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §5 pkt 2 lit. a w kwotach do wysokości planowanych przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
b) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §5 pkt 2 lit. b w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
2. Upoważnia się Wójta do zabezpieczenia spłaty zaciąganych w 2006r. kredytów i pożyczek w formie weksla „in blanco” oraz dobrowolnego oddania się egzekucji.
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania spłat zobowiązań w kwocie 754 863zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7
1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych i zakupów majątkowych na okres roku budżetowego w wysokości 93 000zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 1 083 800zł zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
§ 8
Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 130 240zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 9
Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 738 895zł oraz plan wydatków w kwocie 735 443zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 66 500zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 11
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000zł i plan wydatków 6 000zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12
1. Ustala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 397 100zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się wydatki w kwocie 300 000zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 13
Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 122 552zł oraz wydatki 2 122 552zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 14
Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44 000zł i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50 000zł.
§ 15
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80 000zł.
§ 16
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.
2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne i zakupy majątkowe na okres roku budżetowego ustalone w załączniku Nr 4
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.
§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 19
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006r.