U C H W A Ł A Nr 14/III/2006 Rady Gminy w Łączne z dnia 31 marca 2006r.

2006-10-12 1540
Art. czytany: 2779 razy

U C H W A Ł A Nr 14/III/2006 Rady Gminy w Łączne z dnia 31 marca 2006r.


U C H W A Ł A Nr 14/III/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 31 marca 2006r.


w sprawie: przyjęcia nowych członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.Na podstawie art.64 i art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r .Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy
w Łącznej uchwala, co następuje:§ 1.

Wyraża zgodę na przyjęcie do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich nowych członków Związku: Gminę Suchedniów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pismem z dnia 27.02.2006r. prosił o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków: Gminy Suchedniów.
Ponieważ Gmina Łączna należąca do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich jest gminą sąsiadującą z Gminą Suchedniów w niniejszej uchwale wyraziła zgodę na przyjęcie do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich nowych członków Związku: Gminę Suchedniów.
Przyjęcie nowej gminy leżącej w paśmie Gór Świętokrzyskich, pozwoli w naszej ocenie w sposób bardziej efektywny realizować zadania Związku i wspólnie wykonywać zadania publiczne. Z tego względu w § 1 Uchwały wyrażono zgodę na przyjęcie do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich nowych członków Związku: Gminę Suchedniów.