U C H W A Ł A Nr 26/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r.

2006-10-13 1047
Art. czytany: 2912 razy

U C H W A Ł A Nr 26/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r.


U C H W A Ł A Nr 26/V/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 czerwca 2006 r.


w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łącznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319)
uchwala się co następuje:§ 1
W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nadanym uchwałą
Nr 35/IX/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm)”
2. § 12 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Działalność gospodarcza Zakładu prowadzona jest w formie zakładu budżetowego w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm)”

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2006 r.

U Z A S A D N I E N I E
Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) w art. 238 stanowi, że statuty jednostek budżetowych pozostają w mocy, z zastrzeżeniem, że zostaną dostosowane do przepisów niniejszej ustawy. Na podstawie powyższej ustawy zaistniała konieczność uchwalenia uchwały, dostosowującej do zmienionych przepisów prawnych uchwalony Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.