UCHWAŁA Nr 32/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006r.

2006-10-13 1124
Art. czytany: 3477 razy

UCHWAŁA Nr 32/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006r.

UCHWAŁA Nr 32/V/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 pkt 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm), oraz stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 poz.264) z uwzględnieniem zmian zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 39 poz.272)
u c h w a l a się, co następuje:
§ 1
Ustala się wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Łączna od 1 stycznia 2006 r.
w sposób następujący:
a ) wynagrodzenie zasadnicze: - 3.450 złotych
b) dodatek funkcyjny: - 1.080 złotych
c) dodatek specjalny w wysokości
20% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego: - 906 złotych
d) dodatek za wieloletnią pracę
w wysokości 14% wynagrodzenia
zasadniczego: - 483 złotych
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich uległa zmianie tabela stawek pracowniczych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw, koniecznym stało się podjęcie wyżej wskazanej uchwały.