Uchwała Nr 34/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r.

2006-10-16 1259
Art. czytany: 2808 razy

Uchwała Nr 34/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r.


Uchwała Nr 34/V/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 czerwca 2006 r.


W sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 1 i 2 i art. 184 ust.1 pkt. 1,2,7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06.03.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

§ 2
zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 27 872 zł w dziale:
dział rozdział § Nazwa Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000
01095 Pozostała działalność 1 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000
0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000
801 Oświata i wychowanie 3 672
80101 Szkoły podstawowe 3 672
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 672
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 000
85415 Pomoc materialna dla uczniów 22 000
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 000
852 Pomoc społeczna 200
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 200
0920 Pozostałe odsetki 200
Razem zwiększenia dochodów 27 872zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 21 000 zł w dziale:
dział rozdział § Nazwa Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000
852 Pomoc społeczna 6 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 000
3110 Świadczenia społeczne 6 000
Razem zmniejszenia wydatków 21 000

zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 48 872 zł w dziale:
dział rozdział § Nazwa Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 16 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000
01095 Składki na Izby Rolnicze 1 000
4430 Pozostałe opłaty i składki 1 000
801 Oświata i wychowanie 3672
80101 Szkoły podstawowe 3672
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3672
801 Oświata i wychowanie 22 000
80110 Gimnazjum 22 000
4300 Zakup usług pozostałych 22 000
852 Pomoc społeczna 6 200
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 6 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4260 Zakup energii 928
4300 Zakup usług pozostałych 3 659
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300
4410 Podróże służbowe krajowe 813
Razem zwiększenia wydatków 48 872


§ 3
W paragrafie 7 pkt 1. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł. Paragraf ten otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity wydatków inwestycyjnych i zakupów majątkowych na okres roku budżetowego w wysokości 94 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.