Uchwała nr 37/VI/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2006 r

2006-10-16 1306
Art. czytany: 2764 razy

Uchwała nr 37/VI/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2006 r


Uchwała nr 37/VI/2006
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych oświaty


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1
Utworzyć z dniem 1 lipca 2006r. w jednostkach organizacyjnych oświaty wydzielony rachunek dochodów własnych, na którym jednostka będzie mogła gromadzić dochody pochodzące z następujących źródeł:

1. Odsetek bankowych od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych,
2. Wpłat fundacji i stowarzyszeń z tytułu realizacji wspólnych zadań,
3. Opłat za zorganizowanie narad, kursów i sympozjów,
4. Opłat za zorganizowanie zawodów sportowych, imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
5. wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych (w czasie wolnym od zajęć programowych) oraz innych pomieszczeń.

§ 2
1. Korzystanie ze stołówki ma charakter odpłatny. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły, przedszkola, w której funkcjonuje stołówka,
2. Opłata za wyżywienie uczniów jest równa kosztom surowców użytych do przygotowania posiłków,
3. Opłata za wyżywienie pracowników jednostek organizacyjnych oświaty uwzględnia pełne koszty osobowe i rzeczowe związane z przygotowaniem posiłków
4. Podstawą wyliczenia kosztów przygotowania posiłków są koszty wymienione w ust 3 zł za ostatnie 3 miesiące funkcjonowania stołówki.
§3
Dochody własne jednostki będą przeznaczane, odpowiednio do jej działalności, na następujące cele:

1. Wydatki bieżące dotyczące zakupów materiałów, środków czystości, wyposażenia, książek, usług remontowych,
2. Wydatki dotyczące zakupu usług pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywozu śmieci, usług pralniczych, usług mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych,
3. Opłaty za wynajem sal,
4. Wydatki dotyczące zakupu energii i usług internetowych,
5. Wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia pracowników Zespołu w związku z zadaniami wykonywanymi przez jednostkę,
6. Opłaty za usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku,
7. Opłaty i prowizje bankowe,
8. Wydatki na zakup artykułów żywnościowych.

§ 4
W przypadku braku środków na pokrycie prowizji bankowej, opłata za prowadzenie rachunku bankowego będzie refundowana z budżetu jednostki przy której utworzono rachunek dochodów własnych.

§ 5
Jednostki organizacyjne, które będą mogły utworzyć rachunek dochodów własnych w myśl niniejszej uchwały są:
1. Gimnazjum w Zaleziance
2. Szkoła Podstawowa w Łącznej
3. Szkoła Podstawowa w Klonowie
4. Szkoła Podstawowa w Zaleziance
5. Zespół Szkół w Goździe.

§ 6
Nadwyżka środków obrotowych na dzień 31 grudnia podlegać będzie odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Gminy .

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz kierownikom Gminnych jednostek organizacyjnych oświaty.


§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 lipca 2006 r.


U Z A S A D N I E N I E

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) i postanowieniami art. 241 ust.1 ww. ustawy z dniem wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych utraciły moc prawną akty normatywne o charakterze wewnętrznym i akty prawa miejscowego, gdyż do dnia 30 czerwca 2006 r. przedłużono jedynie moc obowiązującą przepisów wykonawczych. Uchwały organów stanowiących i decyzje dysponentów podjęte w 2005 r. w sprawie dochodów własnych straciły moc z dniem 1 stycznia 2006 r.
W związku z powyższym celowym i zasadnym było podjęcie niniejszej uchwały.