Uchwała Nr 39/VI/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 września 2006

2006-10-16 1315
Art. czytany: 3030 razy

Uchwała Nr 39/VI/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 września 2006

Uchwała Nr 39/VI/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 26 września 2006

w sprawie zmiany uchwały Nr 10/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Łączna

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 3, art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn.zm) oraz art. 24 ust 1,3 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123 poz.858)
uchwala się , co następuje:


§1
W uchwale nr 10/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 3 marca 2006r. wprowadza sie następujące zmiany:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
„Zatwierdza sie taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości 17,51 złotych dla wszystkich grup taryfowych”
§ 3 ppkt b:
” 15 złotych dla każdego m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji”

§2
Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§4
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, zmienioną taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą zobowiązującą od 1 października 2006 r.