Uchwała Nr 3/2006 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 20 października 2006 r.

2006-10-23 1146
Art. czytany: 8919 razy

Uchwała Nr 3/2006 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 20 października 2006 r.

Uchwała Nr 3/2006
Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej
z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 19 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (Monitor Polski Nr 61, poz. 641) uchwala się, co następuje:


§ 1
Do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku powołuje się w Gminie Łączna obwodowe komisje wyborcze w następujących składach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna, w siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej

Edward Dankowski


Załącznik do uchwały Nr 3/2006
Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej
z dnia 20 października 2006 r.
SKŁAD
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łączna

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Zgłoszony
(nazwa komitetu wyborczego )
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Goździe
1. Daniel Dulęba Kamionki KW LPR

2. Emilia Gębska Gózd KWW „Zmiana”

3. Magdalena Fąfara Występa KWW W JEDNOŚCI SIŁA W ŁĄCZNEJ
4. Karolina Fąfara Łączna KWW Skarżyskie Przymierze Samorządowe
5. Robert Siechowicz Jęgrzna KWW Niezależny- Łączna

6. Przemysław Kamiński Czerwona Górka KWW Nasza Gmina Mała Ojczyzna Łączna
7 Jarosław Żmijewski Czerwona Górka KW PiS

8. Renata Chyc Czerwona Górka KW Samoobrona RP

9. Aniela Pałys Kamionki pracownik samorządowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klonowie
1. Agata Sikora Osełków KW LPR

2. Robert Pająk Gózd KWW Solidarna Gmina Łączna
3. Agnieszka Janik Jęgrzna KWW „Zmiana”

4. Malwina Telka Gózd KWW Bezpartyjny Blok Samorządowy
5. Katarzyna Moskal Występa KWW W JEDNOŚCI SIŁA W ŁĄCZNEJ
6. Małgorzata Kozera Zagórze KWW Skarżyskie Przymierze Samorządowe
7. Grzegorz Kupisz Występa KWW Bezpartyjna Niezależna
8. Adam Moskal Czerwona Górka KW PSL

9. Jadwiga Kołsut -Pawłowicz Klonów pracownik samorządowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łącznej
1. Stanisława Niemiec Czerwona Górka KW LPR

2. Elwira Sidorczuk Gózd KWW Solidarna Gmina Łączna
3. Katarzyna Kołda Kamionki KWW Bezpartyjny Blok Samorządowy
4. Iwona Mochocka Zagórze KWW Skarżyskie Przymierze Samorządowe
5. Anita Czerwińska Kamionki KW PiS

6. Ewelina Mędak Podłazie KW Samoobrona RP

7. Jacek Wójcik Łączna KW MARZENY PIASTY

8. Edyta Skwark Łączna KW PO

9. Alicja Miernik Podzagnańszcze pracownik samorządowy


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zaleziance
1. Krzysztof Moskal Zalezianka KW LPR

2. Halina Kowalska Gózd KWW Solidarna Gmina Łączna
3. Sławomira Obara Łączna KWW „Halina Zając”

4. Monika Mądzik Jęgrzna KWW Niezależny- Łączna

5. Małgorzata Irena Moskal Występa KWW Bezpartyjna - Niezależna
6. Joanna Olender Podzagnańszcze KW PiS

7. Małgorzata Kłak Osełków KW Samoobrona RP

8. Monika Skóra Jęgrzna KW PO

9. Mirosława Borowiec Zalezianka pracownik samorządowyObwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Zagórzu
1. Maria Biesaga Czerwona Górka KW LPR

2. Karolina Paryska Zagórze KWW Bezpartyjny Blok Samorządowy
3. Ireneusz Borowiec Występa KWW W JEDNOŚCI SIŁA W ŁĄCZNEJ
4. Łukasz Moskal Występa KW Bezpartyjna - Niezależna
5. Kazimiera Pedryc Zagórze KWW Nasza Gmina Mała Ojczyzna Łączna
6. Aneta Wrzesień Zaskale- Ostrów KW PSL

7. Kamila Michta Zaskale KW PIS

8. Bożena Kozieł Podzagnańszcze KW Samoobrona RP

9. Edyta Poniewierska Zagórze pracownik samorządowy


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kamionkach
1. Agnieszka Sufin Kamionki KW LPR

2. Czesław Moskal Czerwona Górka KWW Bezpartyjny Blok Samorządowy
3. Leopold Matla Kamionki KWW Skarżyskie Przymierze Samorządowe
4. Wanda Syzdół Podłazie KW WNiezależny - Łączna

5. Małgorzata Paulina Garecka Występa KWW Bezpartyjna - Niezależna
6. Jadwiga Ślefarska Kamionki KW PiS

7. Bożena Wawrzyniak Kamionki KW Samoobrona RP

8. Krystyna Zimowska Zalezianka KW PO

9. Beata Kołda Kamionki pracownik samorządowy