OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn. „Budowa odcinka linii oświetleniowej drogi gminnej w msc. Stawik, gm. Łączna”.

2006-11-21 1125
Art. czytany: 4666 razy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn. „Budowa odcinka linii oświetleniowej drogi gminnej w msc. Stawik, gm. Łączna”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60 26 – 140 Łączna
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR0 na zadanie pn. „Budowa odcinka linii oświetleniowej drogi gminnej w msc. Stawik, gm. Łączna”.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest SIWZ : www.uglaczna.bip.doc.pl Sposób uzyskania specyfikacji : SIWZ - bezpłatna, można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna
4. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka linii oświetleniowej drogi gminnej w msc. Stawik, gm. Łączna - 137m, 3 słupy, 3 lampy .
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej – Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia : 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków : w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art.24 ustawy, spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 oraz wymagania SIWZ. Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 06 grudnia 2006r. do godz. 10.00.
8. Wadium : nie wymagane.
9. Kryterium oceny ofert ; cena 100%
10. Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 06 grudnia 2006r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2006r. o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w obecności przedstawicieli Wykonawców, po sprawdzeniu nienaruszalności kopert z ofertami (część jawna przetargu).
11. Termin związania ofertą : 30 dni od terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej : nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów warz z adresem strony internetowej, na której będą umieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów : nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.
15. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest – Krzysztof Pastuszka (tel. 0-41 25 48 975)