Uchwała Nr 43/VII/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 października 2006r.

2007-02-21 0801
Art. czytany: 2835 razy


Uchwała Nr 43/VII/2006
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 października 2006r.

W sprawie: zmian budżetu gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 1 i 2 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

§ 2
W § 2 Uchwały Nr 41/VI/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2006 r. uchyla się zapis:
zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 010 rozdz. 01095 § 6290 o kwotę 1755 zł
zwiększa się plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 3690,72 zł
paragraf otrzymuje brzmienie:
zwieksza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 010 rozdz. 01010 § 0970 o kwotę 1755 zł
zwiększa się plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 3690,72 zł

zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dziale:
750 Administracja publiczna 188,00
75023 Urzędy Gmin 188,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 188,00
801 Oświata i wychowanie 8 772,00
80101 Szkoły podstawowe 8 772,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 772,00
Razem zwiększenia dochodów 8 960,00

zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale:
010 Rolnictwo i łowiectwo 512,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 512,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 512,00
600 Transport i łączność 3 187,89
60016 Drogi publiczne gminne 3 187,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 697,30
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 461,25
4120 Składki na Fundusz Pracy 29,34
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 430,00
75414 Obrona cywilna 2 430,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 430,00
757 Obsługa długu publicznego 22 000,00
75702 Odbsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 22 000,00
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 22 000,00
801 Oświata i wychowanie 65 430,67
80101 Szkoły podstawowe 45 474,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 226,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 666,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 810,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 248,04
4260 Zakup energii 2 129,86
4280 Zakup usług zdrowotnych 344,20
4300 Zakup usług pozostałych 5 050,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 754,55
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 877,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 179,38
4270 Zakup usług remontowych 317,02
4300 Zakup usług pozostałych 380,47
80104 Przedszkola 1 609,32
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 079,87
4260 Zakup energii 339,45
4280 Zakup usług zdrowotnych 190,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 15 642,70
4300 Zakup usług pozostałych 15 642,70
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 950,00
4300 Zakup usług pozostałych 950,00
851 Ochrona zdrowia 256,20
85153 Zwalczanie narkomanii 256,20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224,40
4120 Składki na Fundusz Pracy 31,80
Razem zmniejszenia wydatków 93 816,76

zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale:
dział rozdział paragraf Nazwa kwota
750 Administracja publiczna 6 317,89
75023 Urzędy Gmin 6 317,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 697,30
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 461,25
4120 Składki na Fundusz Pracy 29,34
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 130,00
757 Obsługa długu publicznego 22 000,00
75702 Odbsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 22 000,00
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 22 000,00
801 Oświata i wychowanie 74 202,67
80101 Szkoły podstawowe 69 186,61
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 286,04
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 997,22
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 664,29
4120 Składki na Fundusz Pracy 92,48
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 350,00
4270 Zakup usług remontowych 2 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 596,58
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 057,06
4300 Zakup usług pozostałych 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 257,06
80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 909,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 909,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50,00
4300 Zakup usług pozostałych 50,00
851 Ochrona zdrowia 256,20
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 256,20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224,40
4120 Składki na Fundusz Pracy 31,80
Razem zwiększenia wydatków 102 776,76

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.