UCHWAŁA Nr 4/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 grudnia 2006r

2007-02-21 1349
Art. czytany: 2736 razy

UCHWAŁA Nr 4/II/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 4 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia
wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (M.P. z 2006 r. nr 74 poz.745)
u c h w a l a się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się kwotę 27,88 zł za 1q żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łączna.
§ 2
Określa się stawki podatku rolnego w wysokości:
1/ 69,70 zł z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym,
2/ 139,40 zł z 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni nie
przekraczającej 1 ha
§ 3
1.Pobór podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalenie wynagrodzenia za inkaso określa uchwała Nr 48/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005.
2. Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna .
§ 5
Traci moc uchwała Nr 49/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005 w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.