UCHWAŁA Nr 6/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 grudnia 2006

2007-02-23 0806
Art. czytany: 2966 razy

U C H W A Ł A Nr 6/II/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 4 grudnia 2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2001r.Nr 142 ,poz 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271,Nr214,poz.1806;z 2003r.Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568;z2004r.Nr102,poz.1055,Nr116,poz.1203,z2005r.Nr172,poz.1441,z 2006r.Nr17,poz.128 z późn.zm.) art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.z 2006r.Nr 121,poz.844) oraz Obwieszczenia Min.Finansów z dnia 25 października 2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006r Nr 75 poz.758) u c h w a l a się, co następuje:

§ 1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łączna w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1.budynki ,budowle i grunty lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę ,energię cieplną i zbiorowym odprowadzaniem ścieków
2.powierzchnię użytkową pozostałych budynków lub ich części niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyjątkiem garaży.

§ 3
1.Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczanie inkasentów i ustalenia
wynagrodzenia za inkaso określa uchwała Nr 48/X/2005Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 listopada 2005r.
2.Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz przez rozplakatowanie jej w miejscach publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.

§ 6
Traci moc uchwała Nr 51/X/2005Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


Załącznik do Uchwały Nr 6/II/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 04.12.2006r.


W Y S O K O Ś Ć
STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
NA 2007 ROK

1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części 0,10zł

2. Od powierzchni użytkowej budynków
lub ich części związanych z działalnością gospo-
darczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem
budynków lub ich części przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne,
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej :

7. od 1 m² powierzchni użytkowej - 14 zł/m2

b) zajęte na działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,50zł/m²

3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 8,66 zł

4. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych
budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 2,90zł

5. Od budowli - 2% ich wartości

6. Od powierzchni gruntów związanych z działal-
nością gospodarczą inną niż działalność rolnicza
lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami
mieszkalnymi :

a) do 20.000 m2 powierzchni - 0,42 zł/m2
b) nadwyżka powierzchni ponad 20.000 m2 - 0,42zł/m2

7. Od gruntów :

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 3,65zł

b) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statusowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 powierzchni 0,05zł