UCHWAŁA Nr 16/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 20 grudnia 2006r.

2007-02-26 1257
Art. czytany: 4325 razy

U C H W A Ł A Nr 16/III/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 20 grudnia 2006r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 3 Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyznacza się Sekretarza Gminy Pana Mirosława Kopytek na przedstawiciela dodatkowego Gminy Łączna do Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E
Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich każda gmina posiada w zgromadzeniu po jednym przedstawicielu dodatkowym, któru wybierany jest przez radę gminy. Ponieważ w Gminie Łączna dodatkowym przedstawicielem była Przewodnicząca poprzedniej Rady Gminy, która z mocy prawa przestała nim być w związku z wygasnięciem mandatu, celowym było podjęcie niniejszej uchwały.