UCHWAŁA Nr 17/ III / 2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 20 grudnia 2006r.

2007-02-26 1258
Art. czytany: 3972 razy

UCHWAŁA Nr 17/ III / 2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 20 grudnia 2006r.

w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
ze zmianami) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami )
uchwala się , co następuje :


§ 1.
1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działki nr 121 o pow. 0,75ha , położonej w obrębie Podłazie gm. Łączna, z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.
2. Wydzierżawienie może nastąpić na czas nieokreślony.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna .


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.