UCHWAŁA Nr 18/III/2006 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 20 grudnia 2006 roku

2007-02-26 1259
Art. czytany: 3974 razy

UCHWAŁA Nr 18/III/2006
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 20 grudnia 2006 rokuw sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm), art. 4 pkt 1 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm) oraz stosownie do pkt 4 załącznika Nr 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się Wójtowi Gminy Łączna –Romualdowi Kowalińskiemu wynagrodzenie w wysokości:

1) Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w kwocie - 3650 zł (słownie: trzy tysiące sześćset piećdziesiąt złotych)
2) Dodatek funkcyjny w kwocie - 1080 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych)
3) Dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 946 zł (słownie: dziewięćset cztedzieści sześć złotych)

4 ) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości - 0 zł (słownie: zero złotych),
zmieniany każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Łącznej


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 4 grudnia 2006 r.