Uchwała 21/IV/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 grudnia 2006r.

2007-02-26 1304
Art. czytany: 4234 razy

Uchwała 21/IV/2006
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie: wyposażenia w majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn.zm.)
u c h w a l a s i ę, co następuje:


§ 1


Wyposaża się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej w majątek nieruchomy o łącznej wartości 261.728,47 składający się z:

- wodociąg Gózd o wartości 199.892,23
- wodociąg Jaśle o wartości 46.000,00
- wodociąg Zajamnie o wartości 15.836,24


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.