Statut Gminy Łączna

2003-07-30 1118
Art. czytany: 18209 razy


Uchwała Nr 6/II/2003



Rady Gminy w Łącznej


z dnia 6 marca 2003r.



 


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łączna



 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1, art. 22 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym


(Dz.U. z. 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r: Nr 23, poz. 220, Nr 62,


poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)


uchwala się, co następuje:



§ 1


Uchwala się Statut Gminy Łączna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3



  1. Tracą moc:

  2. a) Statut Gminy Łączna przyjęty uchwałą Nr 6/I/96 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 lutego 1996r. (Dz. Urz. Woj.Kieleckiego z 1996r.


    Nr 37 poz.159 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.


    b) uchwała Nr 1/I/98 Rady Gminy w Łącznej z dnia


    3 listopada1998r. w sprawie zasad i trybu wyboru przewodniczącego Rady, jego zastępców oraz Zarządu Gminy.


  3. Pozostaje w mocy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Łącznej, stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.