UCHWAŁA Nr 32/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008 roku

2009-04-07 1412
Art. czytany: 3384 razy

UCHWAŁA Nr 32/XXIII/2008
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 22 grudnia 2008 roku


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Związku
Międzygminnego „Utylizator”.


Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm. ) oraz § 2 ust. 2 i § 15 Statutu Związku Międzygminnego „Utylizator” uchwala się, co następuje:
§ 1.

W uchwale Nr 16/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Międzygminnego „Utylizator” wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 pkt 2 po zmianach otrzymuje brzmienie:
„2. Wyznacza się na drugiego przedstawiciela Gminy Łączna
w Związku w osobie p. Teodora Nicińskiego.”

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają w mocy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


Wskutek rozwiązania stosunku pracy z Panią Iwoną Bednarz, w wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze pan Teodor Niciński przejął jej obowiązki w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Ze względu na przydzielony zakres czynności - wyznaczenie Pana Nicińskiego na drugiego przedstawiciela Gminy Łączna w Związku - jest zasadne i celowe.