Uchwała Nr 36/XXIII/2008 Rady Gminy w Łacznej z dnia 22 grudnia 2008 r.

2009-04-07 1430
Art. czytany: 3331 razyUchwała Nr 36/XXIII/2008
Rady Gminy w Łacznej
z dnia 22 grudnia 2008 r.


w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.


Na podstawie art. 191 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2008 w wysokości 1 241 100 zł
2. Ustala się ostateczny termin realizacji wydatków określonych w § 1
na dzień 30 czerwca 2009 roku.

§ 2

1. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 według klasyfikacji wydatków

Dział Rozdział § NAZWA Kwota
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 350 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 350 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
6650 Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 175 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 145 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 000,00
60095 Pozostała działalność 30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31 100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 31 100,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30 340,80
4300 Zakup usług pozostałych 79,20
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 680,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 485 000,00
80110 Gimnazja 485 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 485 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 160 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 160 000,00
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00
Ogółem 1 241 100,00

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej i wchodzi
w życie z dniem podjęcia.