UCHWAŁA Nr XXIV/2/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009 roku

2009-04-07 1505
Art. czytany: 2693 razy

UCHWAŁA Nr XXIV/2/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Wójta Gminy Łączna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 8 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 1 ust. 2 pkt 3, art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Stwierdza się nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Wójta Gminy Łączna za rok 2008 w wysokości określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
§ 2
Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia Wójta Gminy Łączna o prawie naliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Łącznej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIV/2/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Wójta Gminy Łączna.

Z art. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, burmistrza, prezydenta, starosty i marszałka województwa dokonuje organ stanowiący bądź jego przewodniczący. Przewodniczącego musi do tego upoważnić uchwała rady. Nie może ona jednak obejmować prawa do ustalania wynagrodzenia. Pojęcie „wynagrodzenie”, użyte w tym przepisie jest szersze niż pojęcie „wynagrodzenie za pracę”. Obejmuje bowiem również inne świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy, jak nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
W tym stanie rzeczy jedynym organem właściwym do ustalenia wójtowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest wyłącznie rada gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni
uzasadnione.