U C H W A Ł A Nr XXIV/3/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009r.

2009-04-07 1506
Art. czytany: 2364 razy

U C H W A Ł A Nr XXIV/3/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 stycznia 2009r.


w sprawie : ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr. 9 , poz. 43 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z póź. zm. ) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górne stawki opłat za świadczone usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i wywozu nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Łączna na wykonanie w/w usług
wg zestawienia w następującej wysokości :

I. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych :

1. Za wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych
- za pojemnik o pojemności 0,11m³ lub 0,12m³ - 11,- zł brutto
- za pojemnik o pojemności 1 m³ - 100,- zł brutto

2. Za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny
- za pojemnik o pojemności 0,11m³ lub 0,12m³ lub worek o pojemności 120 l
- 10,- zł brutto
- za pojemnik o pojemności 1m³ - 75,00 zł brutto


II. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości :

- za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych w wysokości - 10,00 zł / m³ brutto


§ 2.
Traci moc Uchwała Rady Gminy w Łącznej Nr 7/XIV/2008 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIV/3/2009 Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 stycznia 2009r.


Zgodnie z art. 6. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr. 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zmiany ujęte w niniejszej uchwale wynikają z wzrostu opłat za składowanie odpadów na wysypisku.