UCHWAŁA Nr XXIV/6/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009 roku

2009-06-16 1423
Art. czytany: 2784 razy

UCHWAŁA Nr XXIV/6/2009

Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1.
Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr 35/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/6/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata
2009-2015.Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, a także konieczność stworzenia nowych i doprecyzowania wcześniejszych celów i zadań, zawartych w realizowanej „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” z roku 2006, stworzyło konieczność opracowania nowego dokumentu, jakim jest „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015”. Stało się to niezbędne przede wszystkim wobec możliwości ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pozwoli to również na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie Gminą w najbliższych latach.

Prace związane ze zbieraniem niezbędnych danych oraz przygotowywaniem poszczególnych elementów Strategii były prowadzone przez zespół osób, przede wszystkim pracowników Urzędu Gminy, radnych i reprezentantów szeregu organizacji i instytucji z terenu Gminy oraz przy współpracy konsultantów. Po spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych, prowadzonych w okresie wrzesień – listopad 2008 roku, powstały konkretne modyfikacje kierunków rozwoju Gminy na lata 2009 – 2015.