UCHWAŁA Nr XXVI/12/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 17 marca 2009 r

2009-06-16 1448
Art. czytany: 2837 razy


UCHWAŁA Nr XXVI/12/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 17 marca 2009 r


w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po przedłożeniu przez Wójta Gminy Łączna wyników analizy aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, zaopiniowanej przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Uznaje się częściową nieaktualność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, uchwalonego Uchwałą Nr 8/III/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 6 kwietnia 2004 r., zwanego dalej „planem”.
2. Zakres częściowej nieaktualności planu, przy uwzględnieniu wymagań przywołanej wcześniej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powoduje potrzebę objęcia planu zmianą w całości lub w części z przeniesieniem do niego nadal obowiązujących ustaleń.

§ 2

W przypadku podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zaleca się ich opracowywanie i uchwalanie dla każdego obrębu geodezyjnego odrębnie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.


UZASADNIENIE
Do Uchwały XXVI/12/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 17 marca 2009 r

Uchwała jest wypełnieniem art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zgodnie z którym wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i przekazuje radzie gminy wyniki analizy co najmniej raz w czasie kadencji rady.
Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku uznania go za nieaktualny w całości lub w części, podejmuje działania prowadzące do zmiany studium, biorąc pod uwagę w szczególności zgodność tych opracowań planistycznych z wymogami przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przeprowadzona analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wykazała, że jest on nieaktualne i należy go zmienić.
Uchwała jest zgodna z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie narusza przepisów odrębnych i nie pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym.