UCHWAŁA Nr XXV/13/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 17 marca 2009 r

2009-06-16 1449
Art. czytany: 2342 razy


UCHWAŁA Nr XXV/13/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 17 marca 2009 r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Gminy w Łącznej uchwala co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w granicach administracyjnych gminy.
2. Przedmiotem zmiany Studium będą zagadnienia, o których mowa w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

UZASADNIENIE
Do Uchwały NR XXVI/13/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 17 marca 2009 r


Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna podejmuje się w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyznacza politykę przestrzenną gminy Łączna. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna spowodowana została dezaktualizacją wielu elementów wpływających na zagospodarowanie terenu oraz potrzebami inwestycyjnymi głównie w zakresie budownictwa mieszkaniowego osób fizycznych będących właścicielami gruntów na terenie gminy Łączna.
W celu doprowadzenia do zgodności Studium z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami prawa lokalnego oraz umożliwieniu uruchomienia nowych (wnioskowanych) terenów budowlanych należy przystąpić do aktualizacji posiadanego przez gminę Łączna Studium.
Uchwała jest zgodna z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie narusza przepisów odrębnych i nie pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym.