UCHWAŁA Nr XXVI/16/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 17 marca 2009

2009-06-16 1450
Art. czytany: 2697 razy


UCHWAŁA Nr XXVI/16/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 17 marca 2009


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego w ust. 1 będą ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łączna.UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXVI/16/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 17 marca 2009

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wynika z bieżących potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości. Obowiązujące ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają na wskazanym w uchwale terenie zabudowy mieszkaniowej.
W celu stworzenia możliwości inwestycyjnych dla właścicieli nieruchomości podejmuje się niniejszą uchwałę.
Dokonano również czynności o których mowa w art. 14 ust. 3 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. teren objęty zmianą planu nie jest wyznaczony w zmianie studium pod sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonana została analiza dotycząca zasadności przestąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań projektowych z ustaleniami studium, przygotowywane zostały również materiały geodezyjne oraz ustalony został niezbędny zakres prac planistycznych.
Po dokonaniu badania stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna uznano, że są one niezgodne ze Studium. Podjęte zostały działania zmierzające do doprowadzenia zgodności dokumentów planistycznych.

ANALIZA
zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

Zgodnie z art. 14 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) przedstawiam analizę zasadności przystąpienia do zmiany Nr 3 w mpzp gminy Łączna oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań projektowych ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
Obszar objęty zmianą mpzp obejmuje teren w granicach określonych załącznikiem do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu położony w obrębie geodezyjnym Występa, który zamierza się przeznaczyć pod zabudowę usługową. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w/w teren położony jest 2.RP-2 teren rolniczy z ograniczeniem zabudowy. Takie przeznaczenie terenu stało się nieaktualne z punktu widzenia właściciela działki, który złożył do Urzędu Gminy w Łącznej stosowny wniosek. Działki położone są w sąsiedztwie istniejącej zabudowy usługi gastronomiczne, posiadają dostęp do drogi publicznej, położone są w zasięgu istniejącej infrastruktury technicznej oraz posiadają niską klasę bonitacji gruntów. Wobec powyższego zasadnym jest przeprowadzenie zmiany przeznaczenia działek zgodnie z wnioskiem inwestorskim i umożliwienie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego przez właścicieli nieruchomości.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna przedmiotowe działki położone są w terenach rolniczych. Tak, więc zmiana Studium na wnioskowanych terenach przewiduje inną funkcje niż zmiana planu zagospodarowania.
Związku z powyższym, że istnieje niezgodność ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna z planowanymi rozwiązaniami zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna podjęte zostaną działania mające na celu doprowadzenia do zgodności dokumentów planistycznych.