Uchwała Nr XXVII/20/2009 Rady Gminy Łączna z dnia 28 kwietnia 2009r.

2009-06-16 1500
Art. czytany: 2603 razy


Uchwała Nr XXVII/20/2009
Rady Gminy Łączna
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie : absolutorium dla Wójta Gminy Łączna za 2008 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591.z późn. zm. ) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Rada Gminy w Łącznej po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w Łącznej za 2008 rok uchwala :
§ 1
Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu Gminy w Łącznej za 2008 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E

Rada Gminy ma wyłączną właściwość przyznaną jej przez ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późn.zm) do uchwalenia budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu- art. 18 ust.2 pkt.4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.249 poz.2104 z późn. zm.) w art. 199 ust. 3 stanowi iż: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego”. Ponieważ spełnione zostały przesłanki z wyżej wskazanych przepisów podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.