Uchwała Nr XXVII / 22 / 2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 kwietnia 2009 r

2009-06-16 1504
Art. czytany: 2620 razy

Uchwała Nr XXVII / 22 / 2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2009 r

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,
art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

Rada Gminy Uchwala, co następuje

§ 1
Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 100 000 zł, oraz dochodów bieżących
o kwotę 34 706 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 13 029 124 zł.
§ 2
1.Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 254 706 zł, oraz zmniejszenia wydatków o kwotę
2 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 16 514 124 zł.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2009r w wysokości 2 100 000 zł.
a) wydatki majątkowe w wysokości 2 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b
do niniejszej uchwały

§ 3

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2009-2011'- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej 'Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku'- otrzymuje nr 5.
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowe ' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.'-otrzymuje nr 6.
Załączni k nr 6 do uchwały budżetowej ' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień (umów) między jst w 2009r.'- otrzymuje nr 7.
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej 'Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.'-
otrzymuje nr 8.
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej 'Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r '
otrzymuje nr 9.
Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej ' Dotacje przedmiotowe w 2009 r.' - otrzymuje nr 10.
Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej ' Dotacje podmiotowe w 2009r.' -otrzymuje nr 11 i brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej'Dotacje celowe' otrzymuje nr 12.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVII/ 22 /2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2009r.
Dochody:

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 28 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 500,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 500,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 206,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 206,00
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 206,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 100 000,00
80110 Gimnazja 2 100 000,00
6208 Dotacje rozwojowe 2 100 000,00
Ogółem dochody 2 134 706,00

Ogółem zwiększenia dochodów 2 134 706 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII/ 22 /2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 kwietnia 2009r.
Wydatki:

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 500,00
01095 Pozostała działalność 6 500,00
4430 Pozostałe opłaty i składki 6 500,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 16 206,00
75109 Wybory do rad gminy,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe,wojewódzkie 10 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 410,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 590,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 206,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 55,00
4170 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 980,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 166,00
4300 Zakup usług pozostałych 960,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 240,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12 000,00
92116 Biblioteki 12 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 12 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 220 000,00 2 120 000,00
80110 Gimnazja 4 220 000,00 2 120 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 120 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 120 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 100 000,00
Ogółem wydatki 4 254 706,00 2 120 000,00


Ogółem zwiększenia wydatków 2 134 706 zł