Uchwała Nr XXVIII / 23 / 2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 maja 2009 r

2009-06-16 1505
Art. czytany: 2533 razy

Uchwała Nr XXVIII / 23 / 2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 maja 2009 r

w sprawie: zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.'c' i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz art.82 ust.1 pkt.2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249 poz.2104 ze zm.)
w związku z § 10 pkt. 2 uchwały Rady Gminy w Łącznej Nr XXV/10/2009 z dnia
19 lutego 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaczna na 2009 rok,
uchwala się , co następuje:


§ 1
Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2 600 000 zł ( słownie dwa
miliony sześćset tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu
gminy z przeznaczeniemna sfinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych
ujętych w załączniku Nr 3 ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011'i w załączniku Nr 7 ' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2009r.', oraz w załączniku Nr 12 'Dotacje celowe' do uchwały
Nr XXV/10/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łączna na 2009 rok.
1. Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach w kwocie 2 100 000 zł
2. Budowa drogi powiatowej na odcinku Czerwona Górka -Jęgrzna w kwocie 500 000 zł
§ 2

1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w latach
2010,2011, 20112, 2013, 2014, 2015.
2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2015.
3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.