Uchwała Nr XXVIII / 24 / 2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 maja 2009 r

2009-06-16 1505
Art. czytany: 2731 razy

Uchwała Nr XXVIII / 24 / 2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 28 maja 2009 r

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku
z art.165 ust.2,art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

Rada Gminy Uchwala, co następuje

§ 1

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej ' Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011'- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.