UCHWAŁA Nr XXVIII/25/2009 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 maja 2009 roku

2009-06-16 1507
Art. czytany: 3045 razy

UCHWAŁA Nr XXVIII/25/2009

RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 28 maja 2009 roku


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm), art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) w związku z § 6 – 7 oraz pkt 4 załącznika Nr 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:


§1.
Ustala się Wójtowi Gminy Łączna – Romualdowi Kowalińskiemu wynagrodzenie brutto w wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w kwocie – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych)
2) dodatek funkcyjny w kwocie - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych)
3) dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.300,00 zł (słownie: tysiąc
trzysta złotych)
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości (7 %) - 350,00 zł (słownie: trzysta
pięćdziesiąt zł),
Ogółem - 8.150,00 zł


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Łącznej


§ 3.
Traci moc UCHWAŁA Nr 12/XVII/2008 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2009 r.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXVIII/25/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 maja
2009 roku


Pkt 4 załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych określa wysokość wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatku funkcyjnego wójtów i burmistrzów.
Ponadto zgodnie z § 6 w/w Rozporządzenia Wójt uprawniony jest również do dodatku specjalnego, w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
Proponowane kwoty składników wynagrodzeń nieprzekraczają limitów przewidzianych w ustawie i rozporządzeniu.
Pełnym uzasadnieniem celowości i zasadności proponowanych zmian wynagrodzenia są osiągnięcia Wójta w okresie 2008-2009, tj.:
- pozyskanie środków z RPO WŚ na lata 2007-2013 na „Budowę kompleksu oświatowego w miejscowości Kamionki”,
- pozyskanie środków na projekt dwóch dróg gminnych o nr 1516001 i 1516007 łączących drogę krajową E-7 z zbiornikiem Jaśle,
Na w/w zadania pozyskano już środki w kwocie 8.099.410 zł.
Nadmienić należy również jako sukces Wójta Gminy - pozyskanie środków na budowę kanalizacji w miejscowości Czerwona Górka, Jęgrzna, Osełków w kwocie 4.000.000 zł oraz dofinansowanie z RPO WŚ działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych.
Obecnie do RPO WŚ na lata 2007-2013 zostały złożone następujące wnioski:
- na budowę i modernizację chodników oraz przebudowę parkingu w miejscowości Kamionki, który chcemy realizować przy udziale PROW,
- na utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich z terenu Gminy Łączna z PO KL Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Mając na względzie powyższe osiągnięcia oraz aktualny stan prawny należy stwierdzić, że uchwała jest zasadna i odpowiada przepisom rozporządzenia.