UCHWAŁA NR XXVIII/26/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2009 r.

2009-06-16 1507
Art. czytany: 2536 razy


UCHWAŁA NR XXVIII/26/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
Z DNIA 28 MAJA 2009 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 r. Nr 85. poz. 539 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dodaje się do § 7 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej punkt 10 o treści „Prowadzenie na świetlicy zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Łączna”
§ 2
Pozostałe zapisy statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej pozostają bez zmian.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do zakresu uprawnień Rady Gminy należy uchwalanie statutu takich jednostek jak min Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej. Uchwalenie statutu przez Radę Gminy powoduje, iż wszelkie zmiany w tymże statucie mogą być dokonywane jedynie w formie późniejszych uchwał. Okoliczność ta legitymuję Radę Gminy do podjęcia uchwały zmieniającej statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
Zmiana w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej polegająca na dodaniu uprawnień w postaci prowadzenia zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla dzieci w wieku 3 – 5 lat ma na celu stworzenie warunków do organizacji zajęć o charakterze wychowawczym dla dzieci z terenu gminy Łączna.