Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł dla Gminy Łączna

2009-08-06 1515
Art. czytany: 3825 razy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zamówienie pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł dla Gminy Łączna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: w BZP nie obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łaczna , Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 25 48 960, fax. 041 25 48 977
Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
Główny przedmiot zamówienia – CPV 66.11.30.00-5.
Udzielenie kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1) Kwota kredytu w wysokości 2.600.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy zł)
2) Okres kredytowania: do 20 grudnia 2015 r.
3.Wypłata kredytu – w transzach:
- 15.09.2009 – 600.000,00 zł,
- 30.11.2009 – 1.100.000,00 zł,
- 15.03.2010 – 900.000,00 zł
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innych terminach od podanych wyżej jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował.
4) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, 20 dnia
każdego miesiąca w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu.
5) Okres karencji w spłacie kapitału do dnia 20.01.2010 r.
6) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 20.01.2010 r.
7) Pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu uruchomienia kredytu.
8) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 20.12.2015 r.
9) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach miesięcznych. Pierwsza rata kredytu w wysokości 36.900,00 zł.+ odsetki, płatna 20.01.2010 r., następne 71 rat po 36.100,00 zł plus odsetki płatne będzie do 20 dnia każdego miesiąca.


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Udzielenie kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
2.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 'ustawą',
Zamawiający żąda, następujących dokumentów lub ich kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż na
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez
Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;


2.3 Ocena spełnienia warunków:
Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków przez Wykonawców według
kryterium „spełnia „ lub „nie spełnia”.

2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.5. Ponadto do oferty należy załączyć następujące oświadczenie:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 i nie wykluczeniu na
mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. uglaczna.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Łaczna , Kamionki 60, 26-140 Łączna.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Gmina Łaczna , Kamionki 60, 26-140 Łączna -
Urząd Gminy Łączna.

IV. 3.5) Otwarcie ofert nastąpi dnia 18-08-2009 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łącznej, Kamionki 60, pokój nr 2.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na finansowanie zadania. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.


IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.7) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy