UCHWAŁA nr XXIX/27/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 29 czerwca 2009 r.

2009-12-18 1353
Art. czytany: 2818 razy


UCHWAŁA nr XXIX/27/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego
pod nazwą „Dziś szansą na lepsze jutro”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153
poz. 1271, nr 214 poz. 1806 z 2003 r., nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218), w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, nr 99 poz. 100, nr 273 poz. 2703, z 2005 r. nr 64 poz. 565, nr 94 poz. 788, nr 179 poz. 1487, nr 164 poz. 1366, nr 180 poz. 1493, nr 94 poz. 788, nr 179 poz. 1487, z 2006 r. nr 144 poz. 1043, nr 135 poz. 950, nr 186 poz. 1380, nr 249 poz. 1831, nr 251 poz. 1844, z 2007 r. nr 35 poz. 219, nr 36 poz. 226, nr 48 poz. 320, nr 120 poz. 818, nr 209 poz. 1519, nr 221 poz. 1649), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Rada Gminy
w Łącznej uchwala co następuje:

§ 1.

Gmina Łączna przystępuje do realizacji projektu systemowego na lata 2007-2013 pn. „Dziś szansą na lepsze jutro” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

§ 2.
Projekt, o którym mowa w § 1 uchwały, będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXIX/27/2009
Rady Gminy w Łącznej
dnia 29 czerwca 2009 r.

Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Łączna do realizacji projektu systemowego w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym w dniu 26 lutego 2009 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

1. Informacje ogólne o projekcie.
W ramach PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej.
Budżet projektu pn. „Dziś szansą na lepsze jutro” wynosi 134.668,80 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 14 140,14 zł jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wkładem własnym będą zasiłki celowe i okresowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej dla uczestników projektu w ramach posiadanych środków.

2. Uzasadnienie realizacji projektu – jego cele.

Na dzień 31 XII 2008 roku liczba mieszkańców gminy to 5383 os., z czego 415 os. to bezrobotni. Ponad połowę tej grupy stanowią kobiety- 226 (dane PUP). W ubiegłym roku pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej (dalej: GOPS) objętych zostało 393 rodzin tj. 1390 osób (dane wł. GOPS).
Tak duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej jest zatrważający. Większość z tych osób ma problemy z przystosowaniem społecznym. Degradacja życia rodzinnego, pogarszająca się sytuacja finansowa i emocjonalna są przyczyną pojawiania się patologicznych zachowań i problemów opiekuńczo-wychowawczych. Dotyka to wszystkich członków rodziny w różnych aspektach ich życia. Wśród całych rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej panuje poczucie wyobcowania, marginalizacji względem innych. To powoduje spadek samooceny i poczucie braku szans na zmianę. Pogłębianie tej sytuacji jest jednoznaczne z poszerzaniem się grona osób nieprzystosowanych społecznie, u których istnieje ryzyko uzależnienia psychicznego od pomocy społecznej lub/i psychofizycznego od używek. Aby osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły mieć możliwość zmiany swojej sytuacji należy podjąć działania. Bardzo dużą szansą jest wprowadzenie w życie projektu obejmującego wsparciem grupę docelową, którą tworzą kobiety nieaktywne zawodowo z grupy o przekroju wiekowym od 25 do 45 roku życia, realizującego szeroko pojęty rozwój jednostki w nim uczestniczącej.

Głównym celem Projektu jest zmiana postawy życiowej i sytuacji społecznej 14 osób objętych pomocą społeczna, poprzez:
- nabycie umiejętności społecznych
- podniesienie kwalifikacji zawodowych
- zwiększenie samooceny
- poprawienie sytuacji społeczno-materialnej
- zwiększenie aktywności oraz uniezależnienie się od pomocy społecznej
- eliminowanie biedy i niezaradności.

Cele te będą osiągnięte poprzez rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada „Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015” (aktualizacja w III kwartale 2008 roku). Corocznie uchwalany jest Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Tym samym wnioskodawca spełnia wymóg merytoryczny projektu systemowego, a projekt w pełni wpisuje się w/w dokument.
Tak cel główny jaki i cele szczegółowe Projektu są zgodne z:
1.„PO KL” oraz „SzOP POKL”, „Plan Działania na rok 2009”, priorytet VII: Promocja integracji społecznej.
2.Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Cel 2: Rozwój zasobów ludzkich, Priorytet 4: aktywna polityka rynku pracy oraz Priorytet 5: zintegrowana polityka społeczna.

3. Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
W projekcie weźmie udział 14 osób, z czego:
-14 osób nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej 25-45, korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej,
W ramach kontraktu zostaną przeprowadzone (14 uczestników):
- indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem (ocena potrzeb, motywacja do działania na rzecz zmian, podniesienie poziomu samooceny, opracowanie indywidualnych ocen uczestników projektu);
- indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (ocena potrzeb i kompetencji zawodowych, aktywne formy poszukiwania zatrudnienia, opracowanie indywidualnych planów działań);
- szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej,
- kursy zawodowe.

4. Rezultaty projektu.

Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów projektu:
Rezultaty twarde:
1.Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji – 14 osób;
- w tym z obszarów wiejskich – 14 osób;
2.Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów – 14 osób.
3.Liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy ukończzli warsztat aktywizacji zawodowej – 14 osób.
4.Liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy skorzystali z porad/zajęć z psychologiem – 14 osób.
5.Liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy ukończyli kursy zawodowe, edukacyjne podnoszące kwalifikacje i umiejętności – 7 osób
6.Liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy ukończyli ścieżkę zaplanowaną w ramach kontraktu socjalnego – 11 osób.

Rezultaty miękkie: zostaną osiągnięte na poziomie 50 % i będą dotyczyły:
1.wzrostu umiejętności poruszania się po rynku pracy
2.nabycia bądź zwiększenia umiejętności społecznych
3.podniesienia poziomu samooceny uczestników projektu
4.podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych beneficjentów
5.zwiększenia zdolności komunikacyjnych
6.nabycia wiedzy z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych
7.zwiększenia motywacji do poszukiwania pracy
8.podniesienia aktywności zawodowej
9.nabycia umiejętności skutecznej autoprezentacji w sytuacjach związanych z szukaniem pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi


Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wymagane przed podpisaniem umowy ramowej o dofinansowanie projektu.