UCHWAŁA NR XXX/31/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 16 września 2009 r.

2009-12-18 1358
Art. czytany: 2599 razy

UCHWAŁA NR XXX/31/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Łączna na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą
„ MOC ŚWIĘTEGO KRZYŻA - KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA”
Na podstawie art. 15 ust 1 i art. 18. ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 późn. zmianami), oraz art. 15 ust 2 pkt 1) ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się dodatkową składkę członkowską gminy Łączna na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania Wokół Łysej Góry” na realizację projektu w latach 2009 – 2010 współfinansowanego przez EFRR pod
nazwą „MOC ŚWIĘTEGO KRZYŻA - KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA” w wysokości określonej w Uchwale Nr V/2/2008 Zarządu Stowarzyszenia z 7
maja 2009 r. w przedmiocie ustalenia wysokości dodatkowych składek członkowskich niektórych członków
Stowarzyszenia w związku z realizacją projektu pn. „Moc Świętego Krzyża – kampania promocyjna produktów
turystycznych wokół Świętego Krzyża” w roku 2009 i 2010, tj. łącznie 26 613,33 zł (słownie: Dwadzieścia sześć
tysięcy sześćset trzynaście złotych trzydzieści trzy grosze), w tym w roku 2009 – 14 477,65 zł (słownie: czternaście
tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięćgroszy groszy), a w 2010 zł –12 135,68 zł
(słownie: dwanaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).
§ 2. Składka określona w § 1 może być przekazana w 2 ratach z tym, że pierwsza rata w wysokości nie
mniejszej niż 14 477,65 zł musi być przekazana w 2009 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY Nr XXX/31/2009 RADY GMINY w ŁĄCZNEJ z dnia 16 września 2009r w sprawie
przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Łączna na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania – Wokół Łysej Góry” na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą „
MOC ŚWIĘTEGO KRZYŻA - KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA”
W lipcu 2008 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” , którego członkiem jest
Gmina Łączna złożyło projekt do Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
z Działania 2.3 Promocja Gospodarcza i Turystyczna Regionu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego pn. „Moc Świętego Krzyża – Kampania Promocyjna Produktów Turystycznych
Wokół Świętego Krzyża”, którego całkowita wartość wynosi 1 344 800 PLN. Na mocy uchwały Zarządu
Województwa Nr 1565/09 z dnia 4 marca 2009 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
zostało Beneficjentem wnioskowanych środków w pełnej wysokości tj. 1 075 840,00 PLN . Pozostałe 20%
wartości projektu - czyli 268 960,00 PLN - stanowi wkład własny Beneficjenta w postaci dodatkowej składki
członkowskiej gwarantowanej przez Gminy Bieliny, Górno, Łączna, Masłów, Miasta i Gminy Bodzentyn,
Suchedniów i Wąchock, w wysokości odpowiadającej przypadającemu na danego członka Stowarzyszenia - gminę
wkładowi własnemu określonemu w Uchwale nr V/2/2008 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY Nr XXX/31/2009 RADY GMINY w ŁĄCZNEJ z dnia 16 września 2009r w sprawie
przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Łączna na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania – Wokół Łysej Góry” na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą „
MOC ŚWIĘTEGO KRZYŻA - KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA”
W lipcu 2008 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” , którego członkiem jest
Gmina Łączna złożyło projekt do Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
z Działania 2.3 Promocja Gospodarcza i Turystyczna Regionu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego pn. „Moc Świętego Krzyża – Kampania Promocyjna Produktów Turystycznych
Wokół Świętego Krzyża”, którego całkowita wartość wynosi 1 344 800 PLN. Na mocy uchwały Zarządu
Województwa Nr 1565/09 z dnia 4 marca 2009 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
zostało Beneficjentem wnioskowanych środków w pełnej wysokości tj. 1 075 840,00 PLN . Pozostałe 20%
wartości projektu - czyli 268 960,00 PLN - stanowi wkład własny Beneficjenta w postaci dodatkowej składki
członkowskiej gwarantowanej przez Gminy Bieliny, Górno, Łączna, Masłów, Miasta i Gminy Bodzentyn,
Suchedniów i Wąchock, w wysokości odpowiadającej przypadającemu na danego członka Stowarzyszenia - gminę
wkładowi własnemu określonemu w Uchwale nr V/2/2008 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, a także w postaci wkładu partnerów cyklu Jarmarków Świętokrzyskich, tj.
Powiat Kielecki, Miasto Kielce, Gminy Bieliny i Nowa Słupia. 7 kwietnia 2009 roku została podpisana pre-umowa
pomiędzy Zarządem Województwa i Zarządem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
dotycząca realizacji ww. projektu. Przyjęcie niniejszej uchwały intencyjnej jest warunkiem koniecznym dla
podpisania umowy docelowej na realizację niniejszego projektu. Projekt zakłada szereg działań, dzięki którym
obszar nim objęty zaistnieje w świadomości turystów, a w szczególności: 1.Imprezy kulturalno – turystyczne: -
„Podając Dłoń Tradycji” – cykl wystaw sztuki nowoczesnej bazującej na folklorze świętokrzyskich połączone
z happeningami turystyczno-kulturalnymi w BWA w sąsiednich regionach - Imprezy promocyjne „Świetogodki” –
cykl 15 imprez prezentujących folklor świętokrzyski i gwarę świętokrzyską - Jarmark Świętokrzyski – 2 edycje -
Festiwal Wędrowania – 2 edycje - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej w Cedzynie – 2 edycje - Piknik
Średniowieczny – inauguracja działalności osady średniowiecznej we wrześniu 2010 2. Udział w targach
zagranicznych oraz krajowych (4 polskich i 2 zagranicznych) 3. Opracowanie i produkcja wydawnictw i gadżetów
promocyjnych ( mapy, przewodniki, gadżety) 4.Pprzygotowanie i dwukrotna emisja programów reklamowych
w TV regionalnej 5. 2 study tour ; dziennikarzy, operatorów turystycznych 6. Badanie ruchu turystycznego i plan
promocji produktu turystycznego „Osada Średniowieczna” 7. Budowa portalu turystycznego wraz z mapą GPS
Mając na względzie powyższe, podjęcie tej uchwały jest uzasadnione.