UCHWAŁA Nr XXX/35/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 września 2009 r.

2009-12-18 1400
Art. czytany: 3295 razy


UCHWAŁA Nr XXX/35/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie : Wyrażenia zgody na wydzielenie i nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łączna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), oraz art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na:
1. Wydzielenie i zakup nieruchomości o powierzchni 40 m2 od Pana Józefa Krawiec zam. Cz. Górka 52a, gm. Łączna będącego właścicielem działki o nr. ew. 564/1 położonej w miejscowości Czerwona Górka, obręb Czerwona Górka, w celu umieszczenia przepompowni P2.
Cena nabycia nieruchomości to kwota 4.000,00 zł. brutto.
2. Koszty wydzielenia oraz zawarcia umów notarialnych poniesie Gmina Łączna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.