UCHWAŁA Nr XXX/36/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 września 2009 r.

2009-12-18 1401
Art. czytany: 2687 razy

UCHWAŁA Nr XXX/36/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie :Wyrażenia zgody na wydzielenie i nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łączna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), oraz art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na:
1. Wydzielenie i zakup nieruchomości o powierzchni 30 m2 od Pani Leokadii Wójcik zam. Cz. Górka 55, gm. Łączna będącego właścicielem działki o nr. ew. 37 położonej w miejscowości Czerwona Górka, obręb Czerwona Górka, w celu umieszczenia przepompowni P1.
Cena nabycia nieruchomości to kwota 3.500,00 zł. brutto.
2. Koszt wydzielenia oraz zawarcia umowy notarialnej poniesie Gmina Łączna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Uzasadnienie do uchwały

Wykup nieruchomości pod przepompownię P 1 jest niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerwona Górka, Jęgrzna.
Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwona Górka, Jęgrzna jest realizowana w ramach projektu pn. „Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich –Etap 6 .
Wykonywana sieć kanalizacji dla wsi Czerwona Górka, Jęgrzna jest inwestycją liniową prowadzoną przez obszary zabudowy mieszkaniowej- prywatne ogródki przydomowe, w drodze powiatowej , jej poboczu i terenie PKP.
Właściciel działki na której była zaprojektowana przepompownia P1, wymieniony w projekcie Uchwały, cofnął wcześniej wyrażoną zgodę na umieszczenie tej przepompowni na działce będącej jego własnością, stawiając jednocześnie warunek że wyrazi zgodę pod warunkiem wykupu części działki niezbędnej pod przepompownię.
Powyższe działania Pani Leokadii Wójcik wstrzymały wykonawstwo robót tej przepompowni na pewien czas.
Po przeprowadzeniu negocjacji i ustaleniu kwot zapłaty za tą nieruchomość przedstawiam projekt uchwały Radzie Gminy.
Zgodnie z art. 18 ust 2 lit a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.