UCHWAŁA Nr XXX/37/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 września 2009 r.

2009-12-18 1401
Art. czytany: 3025 razy

UCHWAŁA Nr XXX/37/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie : Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Gminy Łączna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na:
1. Wydzierżawienie nieruchomości o powierzchni 56,25 m2 od Pani Chrzęszczyk Lucji zam. Łączna 62, gm. Łączna będącej właścicielem działki o nr. ew. 152 położonej w miejscowości Łączna, obręb Czerwona Górka, w celu umieszczenia przepompowni P2.
Cena dzierżawy nieruchomości to kwota 700,00 zł. brutto rocznie.
2. Zawarcie umowy dzierżawy, na czas nieokreślony przez Gminę Łączna. Umowę zawrzeć po przystąpieniu do budowy w/w przepompowni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Uzasadnienie do uchwały

Dzierżawa nieruchomości pod przepompownię P 2 jest niezbędna w celu prawidłowego zaprojektowania a następnie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączna.
Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - działanie 4.2
Wykonywana sieć kanalizacji sanitarnej jest inwestycją liniową prowadzoną przez obszary zabudowy mieszkaniowej, oraz w drodze krajowej E7.
Po przeprowadzeniu negocjacji z Panią Chrzęszczyk Lucją i wstępnym ustaleniu kwoty odpłatności za wydzierżawienie części działki wraz z dojazdem do przepompowni, przedstawiam projekt uchwały Radzie Gminy.
Zgodnie z art. 18 ust 2 lit a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.