UCHWAŁA Nr XXXII/42/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009 r.

2009-12-18 1410
Art. czytany: 3085 razy


UCHWAŁA Nr XXXII/42/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie :Wyrażenia zgody na wydzielenie i nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łączna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), oraz art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na:
1. Wydzielenie i zakup nieruchomości o powierzchni 56,25 m2 od Pana Stanisława Ziółkowskiego, będącego właścicielem działki o nr. ew. 292 położonej w miejscowości Łączna, obręb Czerwona Górka, w celu umieszczenia przepompowni ścieków - P1.
Cena nabycia nieruchomości to kwota 4.880,00 zł. brutto.
2. Koszt wydzielenia oraz zawarcia umowy notarialnej poniesie Gmina Łączna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Uzasadnienie do uchwały

Wykup nieruchomości pod przepompownię P 1 jest niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd, Łączna.
Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd, Łączna, będzie realizowana w ramach projektu wykonawczego dla tych miejscowości.
Wykonywana sieć kanalizacji dla wsi Gózd, Łączna jest inwestycją liniową prowadzoną przez obszary zabudowy mieszkaniowej - prywatne ogródki przydomowe, w drogach gminnych, w drodze powiatowej , oraz w drodze krajowej E7.
Zgodnie z art. 18 ust 2 lit a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.