UCHWAŁA NR XXXII/43/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 listopada 2009 r.

2009-12-18 1410
Art. czytany: 3601 razy

UCHWAŁA NR XXXII/43/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie :zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2, art.166 ust.1 i ust.4,art.
173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr
249, poz.2104 z póżn.zm). Rada Gminy uchwala, co następuje
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 28 730 zł, zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 13 830 492,86 zł
§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 28 730 zł , zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały . Plan wydatków po zmianie wynosi 17 378 392,86 zł
§ 3. Do § 11 uchwały budżetowej dodaje się punkt 8 o brzmieniu ' Upoważnia się wójta do udzielania w roku
budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 977 000 zł ' .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/43/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 26 listopada 2009 r.
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
13 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, lesnego,podatku od spadków
i darowizn,od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
13 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 13 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 730,00
80195 Pozostała działalnolnoś ć 15 730,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,
samorządów województwa pozyskane z innych źródeł
15 730,00
Ogółem zwiększenia dochodów 28 730,00
Załącznik nr 2
Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/43/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 26 listopada 2009 r.
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
13 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, lesnego,podatku od spadków
i darowizn,od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
13 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 13 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 730,00
80195 Pozostała działalnolnoś ć 15 730,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,
samorządów województwa pozyskane z innych źródeł
15 730,00
Ogółem zwiększenia dochodów 28 730,00
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/43/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 26 listopada 2009 r.
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
2 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 350,43 39 620,43
80101 Szkoły podstawowe 16 310,43 22 434,43
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 188,04
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 122,39
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 438,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/43/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 26 listopada 2009 r.
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
2 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 350,43 39 620,43
80101 Szkoły podstawowe 16 310,43 22 434,43
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 188,04
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 122,39
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 438,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
4260 Zakup energii 14 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 88,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 044,36
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
113,57
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 150,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 860,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 190,00
80104 Przedszkola 2 110,00 960,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 110,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 730,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 730,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 730,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 730,00
80195 Pozostała działalnoś ć 15 730,00 146,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 598,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 404,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 228,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146,00
80110 Gimnazja 11 200,00 11 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00
851 OCHRONA ZDROWIA 1 100,00 1 100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 100,00 1 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00
Ogółem 69 450,43 40 720,43
Ogółem zwiększenia wydatków 28 730,00 zł.