UCHWAŁA NR XXXII/44/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 listopada 2009 r.

2009-12-18 1411
Art. czytany: 3186 razy

UCHWAŁA NR XXXII/44/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie : uchylenia uchwały Nr 25/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
( Dz. U. Nr 2002, Nr 216 poz. 1682z późn.zm,) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 25/XXII/2008r.Rady gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 w sprawie
przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego oraz określenia wysokości
stawek podatku leśnego .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
§ 3. Traci moc uchwała Nr 25/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie
przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku leśnego oraz określenia
wysokości stawek podatku leśnego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego , nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 roku.
U Z A S A D N I E N I E
Podatek leśny w każdym roku jest ustalony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku ogłoszonej przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Podstawa tak ustalonego podatku jest zawsze podawana
dla podatnika w nakazie płatniczym. W związku z powyższym podejmowanie w tym podmiocie corocznie uchwał
przez Radę Gminy w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego , nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 roku.
U Z A S A D N I E N I E
Podatek leśny w każdym roku jest ustalony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku ogłoszonej przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Podstawa tak ustalonego podatku jest zawsze podawana
dla podatnika w nakazie płatniczym. W związku z powyższym podejmowanie w tym podmiocie corocznie uchwał
przez Radę Gminy w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.