UCHWAŁA NR XXXII/45/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 listopada 2009 r.

2009-12-18 1412
Art. czytany: 3429 razy

UCHWAŁA NR XXXII/45/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 26/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r.Nr
116,poz,730,Nr 237,poz.1655;z 2009r.Nr 56,poz.458 z późn. zm) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr 26/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie
przyjęcia ceny skupu żyta , będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek
podatku rolnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010r.
U Z A S A D N I E N I E
Podatek rolny w każdym roku jest ustalany na podstawie cen skupu żyta ogłoszonych w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
danego roku w Monitorze Polskim. Podstawa tak ustalonego podatku jest zawsze podawana dla podatnika
w nakazie płatniczym. W związku z powyższym podejmowanie w tym podmiocie corocznie uchwał przez Radę
Gminy w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010r.
U Z A S A D N I E N I E
Podatek rolny w każdym roku jest ustalany na podstawie cen skupu żyta ogłoszonych w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
danego roku w Monitorze Polskim. Podstawa tak ustalonego podatku jest zawsze podawana dla podatnika
w nakazie płatniczym. W związku z powyższym podejmowanie w tym podmiocie corocznie uchwał przez Radę
Gminy w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.