UCHWAŁA NR XXXIII/46/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 29 grudnia 2009 r.

2010-02-16 1453
Art. czytany: 3182 razy

UCHWAŁA NR XXXIII/46/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 29 grudnia 2009 r.
określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę ści.
Na podstawie: art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753), art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r., Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) oraz § 2, §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia
2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 5, poz.33) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Łączna określa „Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich czę ści” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
U Z A S A D N I E N I E
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) na Radę Gminy został nałożony obowiązek określenia, w drodze uchwały,
wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. W związku z powyższym podjęcie uchwały w tej sprawie wydawało się
zasadnym.
„Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę ści”.
Załącznik do Uchwały Nr
XXXIII/46/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009 r.
- I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 1 / 6
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
U Z A S A D N I E N I E
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) na Radę Gminy został nałożony obowiązek określenia, w drodze uchwały,
wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. W związku z powyższym podjęcie uchwały w tej sprawie wydawało się
zasadnym.
„Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę ści”.
Załącznik do Uchwały Nr
XXXIII/46/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009 r.
- I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna powinien spełniać następujące wymagania:
1) W zakresie wyposażenia technicznego:
a) posiadać sprawny, specjalistyczny sprzęt transportowy (z wymaganymi atestami) oraz inne wymagane
urządzenia niezbędne do profesjonalnego i niezawodnego wykonywania usług odbierania odpadów
komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
b) posiadać środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru
odpadów zebranych selektywnie oraz posiadać środki transportu przystosowane do bezpyłowego
odbierania oraz transportu odpadów komunalnych; pojazdy powinny być dostosowane do zbiórki
odpadów stałych w workach, pojemnikach czy kontenerach,
c) posiadać środki transportu spełniające wymagania techniczne określone w przepisach regulujących
warunki techniczne pojazdów oraz w innych przepisach szczegółowych, a w przypadku przedsiębiorców
ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne
spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617),
d) posiadać bazę transportową umożliwiającą postój środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego
niezbędnego do wykonywania usługi,
e) środki transportu muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy
świadczącego usługi,
f) posiadać potencjał techniczny i obsadę osobową umożliwiającą odbiór od właścicieli nieruchomości
odpadów takich jak: zmieszane odpady komunalne, odpady opakowaniowe (szkło, makulatura, tworzywa
sztuczne), tekstylia, metale, odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzące z remontów, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne i biodegradowalne,
ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 2 / 6
zasadnym.
„Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę ści”.
Załącznik do Uchwały Nr
XXXIII/46/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009 r.
- I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna powinien spełniać następujące wymagania:
1) W zakresie wyposażenia technicznego:
a) posiadać sprawny, specjalistyczny sprzęt transportowy (z wymaganymi atestami) oraz inne wymagane
urządzenia niezbędne do profesjonalnego i niezawodnego wykonywania usług odbierania odpadów
komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
b) posiadać środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru
odpadów zebranych selektywnie oraz posiadać środki transportu przystosowane do bezpyłowego
odbierania oraz transportu odpadów komunalnych; pojazdy powinny być dostosowane do zbiórki
odpadów stałych w workach, pojemnikach czy kontenerach,
c) posiadać środki transportu spełniające wymagania techniczne określone w przepisach regulujących
warunki techniczne pojazdów oraz w innych przepisach szczegółowych, a w przypadku przedsiębiorców
ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne
spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617),
d) posiadać bazę transportową umożliwiającą postój środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego
niezbędnego do wykonywania usługi,
e) środki transportu muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy
świadczącego usługi,
f) posiadać potencjał techniczny i obsadę osobową umożliwiającą odbiór od właścicieli nieruchomości
odpadów takich jak: zmieszane odpady komunalne, odpady opakowaniowe (szkło, makulatura, tworzywa
sztuczne), tekstylia, metale, odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzące z remontów, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne i biodegradowalne,
g) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
h) posiadać warunki techniczne pozwalające na prowadzenie ewidencji ilości odpadów zebranych
selektywnie od indywidualnych odbiorców i umożliwiające naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach,
a także posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy danych wymaganych
przepisami w formie uzgodnionej z Urzędem Gminy (np. drogą elektroniczną),
i) w przypadku przedsiębiorców odbierających odpady stałe dysponować trwale i wyraźnie oznakowanymi
pojemnikami i workami do selektywnej zbiórki; logo powinno zawierać: nazwę i adres firmy oraz opis na
jakie odpady są przeznaczone.
ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 3 / 6
a także posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy danych wymaganych
przepisami w formie uzgodnionej z Urzędem Gminy (np. drogą elektroniczną),
i) w przypadku przedsiębiorców odbierających odpady stałe dysponować trwale i wyraźnie oznakowanymi
pojemnikami i workami do selektywnej zbiórki; logo powinno zawierać: nazwę i adres firmy oraz opis na
jakie odpady są przeznaczone.
2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
a) należy poddawać regularnemu myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdy służące do odbioru odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych. Pojazdy do odbioru odpadów stałych powinny być umyte nie rzadziej
niż raz w tygodniu, a pojazdy asenizacyjne każdorazowo po zakończeniu pracy,
b) mycie pojazdów musi odbywać się poza myjniami w miejscach dozwolonych pod warunkiem, że
powstające ścieki będą odprowadzane do odpowiednich urządzeń lub gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) mycie, transport i postój pojazdów do odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych nie może
stanowić zagrożenia dla środowiska i powodować uciążliwości dla otoczenia,
d) należy zapewnić mycie i dezynfekcję urządzeń do gromadzenia odpadów oraz zbiorników
bezodpływowych,
e) pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu
powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów w postaci siatki lub
plandeki,
f) w przypadku zanieczyszczenia trasy przejazdu przez środki transportu przewożące odebrane odpady od
właścicieli nieruchomości oraz przez pojazdy asenizacyjne należy w trybie natychmiastowym usunąć
powstałe zanieczyszczenia. Utrzymanie czystości dotyczy zarówno miejsca załadunku odpadów i poboru
nieczystości ciekłych.
3) W zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania:
Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych:
a) zobowiązani są wskazać podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania
odpadów, którym będą przekazywane zebrane odpady, a także przedłożyć w Urzędzie Gminy Łączna
umowy potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów przez ww. podmioty. Dotyczy to niesegregowanych
odpadów komunalnych, wszystkich selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych, odpadów
niebezpiecznych, szmat, odpadów zielonych, wielkogabarytowych i odpadów pochodzących z remontów,
b) zobowiązani są do unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów
komunalnych kierując się „zasadą bliskości” zgodnie z art. 9 ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr
39, poz. 251 z późn. zm.),
c) odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą prowadzić sortowanie lub
kompostowanie odebranych odpadów, przed ich przekazaniem do miejsc odzysku i unieszkodliwienia
(wskazanych w zezwoleniu) w instalacjach, do których posiadają tytuł prawny, pod warunkiem posiadania
odrębnych decyzji i odpowiedniego zaplecza technicznego,
d) ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych muszą przedstawić umowę na przyjęcie nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
- II. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna jest obowiązany:
1) Dostarczyć do Urzędu Gminy Łączna w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykaz właścicieli
ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 4 / 6
nieczystości ciekłych muszą przedstawić umowę na przyjęcie nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
- II. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna jest obowiązany:
1) Dostarczyć do Urzędu Gminy Łączna w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykaz właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych i /lub
umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu bądź wygasły. Wykaz powinien
zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
2) Sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy Łączna informacje dotyczące:
a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości
ciekłych z poszczególnych nieruchomości w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok
kalendarzowy,
b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów
i sposobu lub sposobów ich zagospodarowania.
- III. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt,
w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, bez
stwarzania zagrożenia dla ich życia czy zdrowia,
b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości
równej co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób
uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą
utrzymanie higieny,
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,
3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami,
4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,
5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do
schroniska.
Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
- zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
- umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w pkt. 1,
- umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
- umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed
złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 5 / 6
schroniska.
Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
- zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
- umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w pkt. 1,
- umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
- umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed
złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,
- świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół wyższych lub też ich odpisy, osób, o których mowa w pkt. 4,
- umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w pkt. 5.
- IV. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą
przebywać.
Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
stosuje się odpowiednio jak w pkt. III.
- V. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
stosuje się odpowiednio jak w pkt. III.
ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 6 / 6