UCHWAŁA Nr XXXIII/47/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2009

2010-02-16 1453
Art. czytany: 3183 razyUCHWAŁA Nr XXXIII/47/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Związku
Międzygminnego „Utylizator”.


Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2
i § 15 Statutu Związku Międzygminnego „Utylizator” uchwala się, co następuje:§ 1.

W uchwale Nr 32/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudzień 2008 roku
w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Międzygminnego „Utylizator” wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 pkt 2 po zmianach otrzymuje brzmienie:
„2. Wyznacza się na drugiego przedstawiciela Gminy Łączna
w Związku w osobie p. Niny Słabek-Karczewskiej”

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają w mocy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE


W związku ze zmianami kadrowymi w Urzędzie Gminy Łączna na stanowisko ds. ochrony środowiska została przyjęta pani Nina Słabek-Karczewska, która przejęła obowiązki od pana Teodora Nicińskiego.
Ze względu na przydzielony zakres czynności - wyznaczenie Pani Niny Słabek-Karczewskiej na drugiego przedstawiciela Gminy Łączna w Związku - jest zasadne i celowe.