Uchwała Nr XXXIII/48/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2009

2010-02-16 1455
Art. czytany: 3468 razy

Uchwała Nr XXXIII/48/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009

w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”

Na podstawie art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

W statucie Związku Międzygminnego „Utylizator” przyjętego Uchwałą nr 20/V/2000 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 czerwca 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:

§1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
W celu wspólnego wykonania zadań publicznych w zakresie utylizacji odpadów z miast i gmin powiatu Skarżyskiego oraz gmin ościennych tworzy się Związek Międzygminny pod nazwą „Utylizator”, zwany dalej „ZWIĄZKIEM” oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zużycia energii i paliw, samowystarczalność energetyczna gminy- bezpieczeństwo energetyczne JST.

§1 ust. 2 pkt a otrzymuje nowe brzmienie:
Opracowanie i wdrażanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami:
 selektywna zbiórka odpadów,
 budowa i eksploatacja Zakładu Utylizacji w Skarżysku-Kamiennej,
 zasad funkcjonowania oraz określenie formy prawnej przyszłego Zakładu Utylizacji,
 realizacja projektów finansowych lub współfinansowanych ze środków: FFS, RPO, mechanizmów Finansowego Wsparcia Europejskiego Funduszu Gospodarczego, Funduszy Szwajcarskich, Funduszy Norweskich i ramowych programów Komisji Europejskiej mających na celu ograniczenie drobnych emisji, kompleksową termomodernizację, produkcję energii, komunalne oświetlenie ulic, dostarczanie i przesył ciepłej wody,
 nowelizacja działalności związanej z edukacją ekologiczną.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w gestii Rady Gminy jest przyjęcie statutu Związku oraz jego zmiana.
Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Utylizator” przysłało wnioskowane zmiany Statutu z prośbą o ich uchwalenie. Przedstawione zmiany Statutu spełniają przesłanki określone w § 67 ust. 2, dlatego też podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.