UCHWAŁA Nr XXXIII/50/2009 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 grudnia 2009 r.

2010-02-16 1456
Art. czytany: 3849 razy

UCHWAŁA Nr XXXIII/50/2009
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Gminę Łączna Projektu
pn. „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Gminę Łączna Projektu pn. „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa 2, Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwanego dalej projektem.

§ 2
Zobowiązania finansowe Gminy Łączna wynikające z realizacji Projektu, obejmujące:
a. wkład własny Gminy w kwocie szacunkowej 11.500 złotych (15% wartości zadania realizowanego w Gminie),
b. koszty niekwalifikowane projektu, na co składają się koszty stanowiące 3% wartości zadania realizowanego w Gminie oraz koszty szkoleń, co daje łączną kwotę 8.400 złotych.
zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Łączna i zabezpieczone na ten cel w uchwałach budżetowych w latach 2011- 2012.

§ 3
Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty wynikającej z wysokości dofinansowania inwestycji w Gminie Łączna ze środków EFRR wraz z odsetkami.
Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych Gminy.

§ 4
W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w 1 , upoważnia się Wójta Gminy Łączna do zawarcia Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji Projektu „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr Nr XXXIII/50/2009 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 grudnia
2009 roku.

Projekt e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” będzie realizowany głównie na potrzeby organów administracji samorządowej i obejmie swoim działaniem obok województwa wszystkie powiaty i gminy.
Realizacja projektu będzie polegała na wdrożeniu w jednostkach administracji samorządowej wojewódzkiego systemu informacji przestrzennej o zasięgu regionalnym.
Zgodnie z koncepcją Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego zamawiającym i głównym Beneficjentem rezultatów projektu jest samorząd województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Partnerami projektu są jednostki samorządu terytorialnego województwa, do szczebla gminnego włącznie. Dla jednostek samorządu terytorialnego zostaną dostarczone rozwiązania systemu i narzędzia usprawniające funkcjonowanie administracji samorządowej.
Efektem przeprowadzonych działań ma być obok integracji systemu informacji przestrzennej z rozwiązaniami 'e-administracji' opracowanie e-usług, polegających na udostępnieniu informacji publicznej m.in. w zakresie:
– planowania przestrzennego,
– gospodarki nieruchomościami,
– informacji środowiskowej,
– oferty inwestycyjnej terenu,
– innych rejestrów i zakresów danych dotyczących gospodarki przestrzennej.
Projekt ma za zadanie zlikwidować problemy ze zbyt długą drogą komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem i urzędem. Projekt jest również skorelowany z kontynuowanym projektem wojewódzkim w zakresie dalszej informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego.
Z uwagi na zasięg przedsięwzięcia, wielkość dofinansowania projektu i potrzeby Gminy podjęcie w/w uchwały jest zasadne.