UCHWAŁA NR XXXIII/51/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 29 grudnia 2009 r.

2010-02-16 1457
Art. czytany: 3349 razy

UCHWAŁA NR XXXIII/51/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie : zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2, art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184
ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104
z póżn.zm). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 312 294,95 oraz zmniejszenia
wydatków o kwotę 312 294,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej ' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jst w 2009 r.' -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/51/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 302 000,00
01010 Infrastruktura wodociagowa
i sanitacyjna wsi`
302 000,00
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst
oraz związków gmin na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
302 000,00
751 URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
1,95 1,95
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
1,95 1,95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,69
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,26
4120 Składki na Fundusz Pracy 1,95
ID: XPQGT-WZHHO-JWLQT-ZBOHD-YVYAF. Podpisany. Strona 1 / 4
Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
TYTUŁ
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/51/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 302 000,00
01010 Infrastruktura wodociagowa
i sanitacyjna wsi`
302 000,00
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst
oraz związków gmin na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
302 000,00
751 URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
1,95 1,95
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
1,95 1,95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,69
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,26
4120 Składki na Fundusz Pracy 1,95
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 302 000,00
80101 Szkoły podstawowe 194 519,13
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 093,75
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 780,59
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 644,79
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
14 966,95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 871,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 840,18
4120 Składki na Fundusz Pracy 255,10
80104 Przedszkola 8 050,59
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 981,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 935,32
4120 Składki na Fundusz Pracy 133,29
80110 Gimnazja 84 463,33
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 547,60
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 144,89
ID: XPQGT-WZHHO-JWLQT-ZBOHD-YVYAF. Podpisany. Strona 2 / 4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 935,32
4120 Składki na Fundusz Pracy 133,29
80110 Gimnazja 84 463,33
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 547,60
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 144,89
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 770,84
851 OCHRONA ZDROWIA 620,00 620,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 620,00 620,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620,00
4300 Zakup usług pozostałych 620,00
852 POMOC SPOŁECZNA 9 673,00 6 673,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze 3 000,00
3110 Świadczenia społeczna 3 000,00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 6 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 294,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 106,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
673,00 673,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
117,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 673,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 430,00
85295 Pozostała działalność 0,00 6 000,00
3110 Świadczenia społeczne 6 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU
POLITYKI SPOŁECZNEJ
3 000,00
85395 Pozostała działalność 3 000,00
3119 Świadczenia społeczne 3 000,00
Ogółem: 312 294,95 312 294,95
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/51/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009 r.
ID: XPQGT-WZHHO-JWLQT-ZBOHD-YVYAF. Podpisany. Strona 3 / 4
Ogółem: 312 294,95 312 294,95
TYTUŁ
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/51/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 29 grudnia 2009 r.
ID: XPQGT-WZHHO-JWLQT-ZBOHD-YVYAF. Podpisany. Strona 4 / 4