UCHWAŁA NR XXXIII/52/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 29 grudnia 2009 r.

2010-02-16 1457
Art. czytany: 3838 razy

UCHWAŁA NR XXXIII/52/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie: ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Na podstawie art. 191 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249,
poz.2104 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 w wysokości
148 000zł . 2. Ustala się ostateczny termin realizacji wydatków określonych w § 1 na dzień 30 czerwca 2010 roku.
§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 według klasyfikacji wydatków .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 88 000
60095 Pozostała działalność 88 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000
4300 Zakup usług pozostałych 60 000
Ogółem: 148 000
ID: FKQUI-UFFYZ-PXDPK-RYYIQ-GGJPQ. Podpisany. Strona 1 / 1