SPRAWOZDANIE o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2009 rok

2010-03-26 1026
Art. czytany: 3490 razy

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna
za 2009 rok

Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr XXV/10/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 lutego 2009 roku
stanowił kwotę:
* Po stronie dochodów 10 800 000 zł
- dochody bieżące 10 800 000 zł
- dochody majątkowe 0 zł
* Po stronie wydatków 14 200 000 zł
- wydatki bieżące 9 710 000 zł
- wydatki majątkowe 4 490 000 zł


Po dokonanych zmianach w 2009 roku:

* plan dochodów na 31.12.2009 roku wynosił 13 979 952,86 zł
w tym:
- dochody własne (w tym udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych) 3 652 430 zł
- subwencje 5 471 053 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 1 998 670 zł
- dotacje celowe na zadania własne 401 355 zł
- pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych
pozyskane z innych źródeł i dotacje rozwojowe 2 456 444,86 zł

* plan wydatków na 31.12.2009 roku wynosił 17 527 852,86 zł
w tym:
- wydatki bieżące 10 516 952,86 zł
- wydatki majątkowe 7 010 900,00 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 17 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łączna na 2009 rok. Zmiany dochodów dotyczyły m.in: zwiększenia dotacji na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego, zmiany dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, zwiększenie dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwiększenie dotacji na zwrot płatności części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zwiększenie dotacji.
Zmiany wydatków wynikały ze zmian w/w dochodów, jak również z dostosowaniu planu wydatków budżetu w celu prawidłowości jego realizacji.


DOCHODY
Dochody budżetu gminy za 2009 rok zostały wykonane w kwocie 13 710 464,47 zł na planowane 13 979 952,86 zł, co stanowi 98,10 %,

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania % do ogółem wykonanych dochodów
1. Dochody własne gminy w tym, udziały w podatk dochodowym od osób fizycznych 3 652 430,00 3 718 395,19 101,80 27,12
2. Subwencja ogólna 5 471 053,00 5 471 053,00 100,00 39,91
3. Dotacje celowe na zadania zlecone 1 998 670,00 1 998 472,09 99,99 14,58
4. Dotacje celowe na zadania własne 401 355,00 399 588,33 99,56 2,91
5. Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł i dotacje rozwojowe 2 456 444,86 2 122 955,86 86,42 15,48
OGÓŁE M DOCHODY 13 979 952,86 13 710 464,47 98,10 100,00

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2009 rok na poziomie 98,10 % jest prawidłowa.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 427 045,00 zł wykonanie 437 243,28 zł tj. 102,4 % planu.
W dziale tym wpłynęły dochody z niżej wymienionych tytułów:
- wpływ ze sprzedaży działek 50 200 zł
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 12 064,42 zł
- środki od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie wykonania zadania „Remont i wyposażenie świetlicy z aneksem kuchennym” w miejscowości Łączna w kwocie 19 982,93 zł, oraz wpływ środków ze stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Lokalnych” na pokrycie wkładu własnego w kwocie 4 995,93 zł.
- kwota 350 000 zł zwrot środków z rachunku niewygasających wydatków .
DZIAŁ 020
LEŚNICTWO
Na plan 700,00 zł wykonanie 949,64 zł tj. 135,7 % planu
Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 149 500 zł wykonanie 149 763,80 zł tj. 100,2 % planu.
W dziale tym wykonane dochody pochodzą wpływów za zajęcie pasa drogowego wg wydanych decyzji w kwocie 2 263,80zł, oraz niewykorzystane środki z rachunku niewygasających wydatków w kwocie 147 500 zł.
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 164 500,00 zł – wykonanie 173 770,10 zł tj. 105,6 % planu.
W dziale tym wpłynęły dochody z niżej wymienionych tytułów:
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 662,95 zł
- dzierżawa gruntów gminnych 42 834,14 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 26,01 zł
- odszkodowanie z GDDKiA za przejęcie gruntu przeznaczonego na pasy drogowe przy budowie drogi ekspresowej S-7 w kwocie 126 247 zł.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na plan 20 000 zł wykonanie 20 000 zł tj. 100,0 % planu
Dochód dotyczy zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków.
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 71 275,00 zł wykonanie 72 024,71 zł tj. 101,1 % planu.
Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie
- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 41 775,00 zł
- 5 % dochodów za dowody osobiste 357,10 zł
Rozdział: 75023 Urzędy gmin
- dochody z najmu pomieszczeń gminnych 12 790,80 zł
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 17 101,81 zł
DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Na plan 15 172 zł wykonanie 15 172 zł tj. 100,00 % planu.
- wpływ dotacji za zadania zlecone gminom- aktualizacja prowadzenia rejestru wyborców 866 zł,
- wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na Wybory do Parlamentu Europejskiego 14 306 zł.
DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 2 844 550,00 zł wykonanie 2 886 734,27 zł tj. 101,5 % planu.
Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Na plan 500 zł wykonanie -208,19 zł tj. 0,00 % planu
Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na plan 844 956,00 zł wykonanie 956 216,59 zł tj. 113,17 % planu w tym:
- podatek od nieruchomości – 890 222,99zł tj. 114,13 % planu
- podatek rolny 829,00 zł tj. 92,11 % planu
- podatek leśny 52 969,00 zł tj. 99,94 % planu.
- podatek od środków transportu 4 158 zł tj.86,63 % planu
- wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia ) 61,60 zł, dochody nieplanowane.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 720 zł tj. 128,67 % planu.
- rekompensata utraconych dochodów 256,00 zł, tj.100 % planu.
Rozdział: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
Na plan 345 700,00 zł wykonanie 392 326,14 zł tj. 113,49 % planu w tym:
- podatek od nieruchomości 139275,11 zł tj. 126,61 % planu
- podatek rolny 106 745,58 zł tj. 97,04 % planu
- podatek leśny 9 864,04 zł tj. 98,64 % planu
- podatek od środków transportowych 53 050,13 zł tj. 88,42 % planu
- podatek od spadków i darowizn 11 407 zł tj. 285,18 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 67 865,40 tj. 141,39 % planu
- opłata od posiadania psów 10 zł, tj.10 % planu
- wpływy z opłaty targowej 12 zł, tj. 12 % planu
- wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia ) 1 125,26 zł tj. 225,05 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 971,62 zł tj.99,05 % planu
Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
Na plan 354 500,00zł wykonanie 383 482,77 zł tj. 108,18 % planu.
- wpływy z opłaty skarbowej 11 645 zł tj. 77,63 % planu
- wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 51 347,79 zł tj. 106,97 % planu
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 312 970,20 zł, tj.109,81 % planu
- wpływy z opłaty produktowej 460,68 zł tj.46,07 % planu
- za wpis do działalności gospodarczej 1 100 zł. tj. 110 % planu
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia ) 17,60 zł dochody nieplanowane.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5 941,50 zł tj.132,03 % planu
Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Na plan 1 298 894 zł wykonanie 1 154 916,96 zł tj. 88,92 % planu w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 162 518,00 zł tj. 90,90 % planu, przekazywany przez
Ministerstwo Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych -7 601,04 zł realizowany przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Na plan 5 471 053 zł wykonanie 5 471 053 zł tj. 100,00 % planu
Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Na plan 3 601 132,00 zł wykonanie 3 601 132,00 zł tj. 100,00 % planu.
Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Na plan 1 701 441 zł wykonanie 1 701 441 zł tj.100,00 % planu
Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Na plan 168 480 zł wykonanie 168 480 zł tj. 100,00 % planu
DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na plan 2 187 655 zł wykonanie 1 922 090,76 zł tj. 87,86 % planu.
Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:
- czynsz z tytułu najmu lokali 24 090,36 zł tj. 94,47 % planu
- odpłatność za przedszkole 7 280 zł tj.108,66 % planu
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 485,26 zł,
- opłaty za wymianę legitymacji szkolnych 45 zł
- dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 17 993 zł
- dotacja na doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Łącznej kwota 20.000 zł, oraz 132 zł jako częściowy zwrot wydatków prac komisji kwalifikacyjnej.
- środki finansowe na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum w Zaleziance 15 722,55 zł
- dotacja rozwojowa , środki z Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu „Budowa kompleksu oświatowego” 1 835 342,59 zł tj.87,40 % planu.
DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
Na plan 1400,00 zł wykonanie 1 395,60 zł tj. 99,69 % planu
Dochody dotyczą dzierżawy pomieszczeń oraz majątku ruchomego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej.
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Na plan 2 350 481,00 zł wykonanie 2 299 989,90 zł tj. 97,85 % planu.
Rozdział:85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na plan 1 850 540 zł wykonanie 1 853 073,73 zł tj. 100,14 % planu.
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 842 523,02 zł
- dochody dla budżetu gminy z zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ściągniętych przez komornika w kwocie 10 550,71 zł,
Rozdział:85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Na plan 14 818 zł wykonanie 14 638,85 zł tj. 98,79 % planu. Wpływ dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Na plan 182 614 zł wykonanie 182 613,80 zł tj. 100,0 % planu.
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych i okresowych w tym: na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 77 113, zł, na realizację zadań własnych 180 560,00 zł.
- dotacja jako wkład własny na realizację projektu 10 000 zł.
Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Na plan 81 901 zł wykonanie 81 683,74 zł tj. 99,73 % planu.
-dotacja na zadania własne 801 101 zł
-odsetki od środków na rachunku bankowym 582,74 zł
Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na plan 3 400 zł wykonanie 4 651,78 zł tj. 136,82 % planu.
Dochody dotyczą wpływu z tytułu opłat za wykonywane usługi opiekuńcze.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Na plan 217 208 zł wykonanie 163 328 zł tj.75,19 % planu.
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 42 000 zł.
- dotacja na realizację usług społecznych i szkoleniowych w ramach Programu Integracji Społecznej 121 328 zł
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na plan 120 527,86 zł wykonanie 105 950,08 zł tj. 87,91 % planu
Dochody w tym rozdziale to środki z dotacji rozwojowej na realizację przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. 'Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”', oraz odsetki a, vista w kwocie 366,22 zł.

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na plan 149 814,00 zł - wykonanie 148 047,33 zł tj. 98,82 % planu.
- dotacja na stypendia dla uczniów 132 907,33 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – wyprawka szkolna w kwocie 15 140 zł

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 6 280 zł – wykonanie 6 280 zł tj. 100,00 % planu
Środki z rachunku niewygasających wydatków.

Na wykonanie niektórych źródeł dochodów wpływają czynniki niezależne, dotyczy to:
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dochodów z Urzędu Skarbowego,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowanych przez Ministerstwo Finansów, na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.
Stan należności (zaległości) gminy na koniec 2009 roku wynosi 267 190,42 zł, są to zaległości podatków :od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, zaległości z tytułu czynszów najmu lokali, oraz odsetki od nich, zaległości od dochodów wykazane w sprawozdaniach z Urzędu Skarbowego, zaległości do ściągnięcia przez komornika zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Zaległości te wynoszą:
Od osób fizycznych:
1. Podatek od nieruchomości 9 324,80 zł
2. Podatek rolny 5 143,58 zł
3. Podatek leśny 663,00 zł
4. Podatek od środków transportu 38 411,50 zł
5. Podatek od spadków i darowizn i inne z Urzędów Skarbowych 2 274,00 zł
6. Dochody należne gminie z tytułu ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego 179 388,83 zł
7. Czynsz od najmu lokali i odsetki 31 984,71 zł


Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 12 301,77 zł

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia , wezwania do zapłaty, oraz wystawiane tytuły wykonawcze. Wysoką kwotę zaległości stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych jak również ściągniętego przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które stanowią zaległość. Ich całkowite ściągnięcie jest niemożliwe, a kwota zaległości corocznie się zwiększa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2009 rok wynoszą 399 883,90 zł , z tego:
Osoby prawne:
- podatek od nieruchomości 198 708,81 zł
- podatek rolny 208,90 zł
- podatek od środków transportu 1 354,65 zł
Osoby fizyczne:
- podatek od nieruchomości 131 741,99 zł
- podatek rolny 40 642,19 zł
- podatek od środków transportu 27 227,36 zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy ( bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za 2009 rok wynoszą 174 423,97 zł z tego:
Osoby prawne:
- podatek od nieruchomości 129 866,21 zł
Osoby fizyczne:
- podatek od nieruchomości 44 557,76 zł
W 2009 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 51 347,79 zł na ogólny plan roku 48 000 zł. Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 48 261,45 zł , na plan 50 000 zł. O niewykonaną kwotę w wysokości 3 086,34 zł zostanie zwiększony plan wydatków na 2010 rok.
Dochody w kwocie 2 100 zł wpłynęły do budżetu gminy w dniach 29 i 30 grudnia 2009 r. dlatego też nie było możliwości wprowadzić ich do budżetu 2009 roku i ich wydatkować.
W 2009 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.


WYDATKI
Wydatki w 2009 roku wyniosły 15 355 861,90 zł na plan 17 527 852,86 zł
co stanowi 87,6 % planu.
W/w kwota odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy w 2009 roku .
Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 wykonania wydatków wynika, że:
▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę 10 208 326,42 zł, na plan 10 516 952,86 zł, tj. 97,06% planu
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę 5 147 535,48 zł, na plan 7 010 900 zł, tj. 73,42% planu
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 1 752 259 zł wykonano 1 462 875,37 zł tj. 83,5 % planu.
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Na plan 1 660 500 zł wykonanie 1 372 015,77zł tj. 82,6 % planu.
Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły zakupu usług pozostałych i wyniosły 22 470,33 zł.
Wydatki majątkowe wyniosły 1 349 545,44 zł i dotyczyły:
Kwota 1 135 279,44 zł przekazana do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich jako wpłata Gminy na rzecz innych jst i związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych -„ Budowa kanalizacji Czerwona Górka Jęgrzna”- inwestycja współfinansowana ze środkami Unii Europejskiej.
Kwota 209 386 zł przeznaczona na projekt budowy kanalizacji Łączna- Gózd –Osełków.
Kwota 4.880 zł na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej Wystepa-Zalezianka
Rozdział 01030 Izby rolnicze.
Na plan 2 200 zł wykonanie 2 140,00 zł tj. 97,3 % planu.
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 2 140,00 zł.
Rozdział 01095 Pozostała działalność.
Na plan 89 559,00 zł , wykonanie 88 719,60 zł tj. 99,1 % planu.
- zakup materiałów i wyposażenia 457,03 zł,
w tym: wydatki na zakup art. spożywczych, piśmiennych oraz przemysłowych
- różne opłaty i składki , w tym:
* zwrot części podatku akcyzowego i koszty obsługi zwrotów 12 064,42 zł,
* składki członkowskie za przynależność do Związków – 44 500,15 zł
- zakup usług remontowych 24 978,85 zł – wykonanie remontu świetlicy środowiskowej w Łącznej ( środki pozyskane z zewnątrz).
- zakup usług pozostałych 6 719,15 zł, w tym: przewóz kół gospodyń na targi i występy, przewóz rolników do Modliszewic, prenumerata czasopism rolniczych, wykonanie zniszczonego ogrodzenia podczas budowy kanalizacji.
DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 95 000 zł wykonano 94 997,87 zł tj. 100,0 % planu
– dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody.
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 1 327 793,00 zł wykonano 1 149 647,26 zł tj. 86,6 % planu.
Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy
Na plan 19 000,00 zł – wykonanie 19 000,00 zł tj. 100,00 % planu.
- zakup usług pozostałych (dopłata do kosztów transportu lokalnego : MPK -9 000zł, PKS -10 000zł)
Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe
Na plan 856 500 zł wykonanie 812 138,76 zł tj. 94,8 % planu.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 11 081 zł
- dotacja celowa przekazana dla powiatu jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne- budowa drogi Czerwona Górka 801 057,76 zł.
Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne
Na plan 352 293,00 zł wykonanie 219 476,50 zł tj. 62,3 % planu.
- wydatki na utrzymanie grupy robót interwencyjnych tj: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny i inne 51 583,84 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 9 100,68, w tym: wykonanie projektu organizacji ruchu dróg gminnych, oraz wykonanie pomiaru natężenia ruchu w ciągu drogi.
- zakup materiałów i wyposażenia 16 302,99 zł,
w tym: kruszywo, znaki drogowe, paliwo i części do kosiarki
- zakup usług remontowych 33 596,31 zł,
w tym: remont przystanków, remont dróg
- zakup usług pozostałych 43 252,78 zł
w tym: zimowe utrzymanie dróg, transport tłucznia i kruszywa, usługi koparką i równiarką,
udrażnianie rowów
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 639,90 zł (mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa przepustu, podział działek – droga Osełków - Stawik.
Rozdział: 60095 Pozostała działalność.
Na plan 100 000 zł wykonanie 99 032,00 zł tj. 99,0 % planu.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odnowa miejscowości Kamionki 11 032 zł. Kwota 88 000 zł przekazana na konto niewygasających wydatków.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 27 007 zł, wykonanie 12 129,15 zł tj. 44,9 %.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Na plan 27 007 zł, wykonanie 12 129,15 zł tj. 44,9 %.
- zakup usług pozostałych 9 847,15 zł,
w tym: podział działek, wykonanie map, opracowanie dokumentacji stanu prawnego działek sporządzenie wypisów gruntów
- różne opłaty i składki 72,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 2 210 zł.
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na plan 64 800 zł wykonanie 63 348,59 zł tj. 97,8 % planu.
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
Na plan 61 800 zł wykonanie 60 729,29 zł tj. 98,3 % planu.
Kwota 729,29 zł - wynagrodzenie komisji urbanistycznej. Kwota 60 000 zł przekazana na konto niewygasających wydatków
Rozdział 71035 Cmentarze
Na plan 2 500,00 zł wykonanie 2 144,34 zł tj. 85,8 %
Wydatki na bieżące utrzymanie grobów żołnierskich na cmentarzu.
Rozdział 71095 Pozostała działalność.
Na plan 500 zł wykonanie 475,00 zł tj. 95,0%.
Bieżące utrzymanie pomników żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 1 243 018,00 zł wykonanie 1 229 207,07 zł tj. 98,9 % planu.
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.
Na plan 43 568,00 zł wykonanie 43 444,61 zł tj. 99,7 % planu.
- wynagrodzenia osobowe 28 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 zł,
- składki ZUS 5 000,00 zł,
- składki na FP 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 085,05 zł
w tym: materiały biurowe , druki, artykuły piśmienne,.
- energia elektryczna 700,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 269,56 zł
w tym: obsługa serwisowa oprogramowania Micropesel, usługa introligatorska, konserwacja systemu USC.
- delegacje służbowe 240,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 950,00 zł
Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).
Plan 85 200,00 zł – wykonanie 84 801,09 zł tj. 99,5 % planu.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 151,40 zł ( diety)
- zakup materiałów i wyposażenia 1 924,58 zł ( art. spożywcze i pozostałe)
- usługi pozostałe 1 998,00 zł ( usługi transportowe)
- delegacje 727,11 zł
Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
Na plan 1 081 600,00 zł wykonanie 1 070 933,28 zł tj. 99,0 % planu.
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP 787,54 zł
- wynagrodzenia osobowe 684 181,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 490,87 zł
- składka ZUS 104 384,11 zł
- składka FP 16 821,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 793,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 27 405,38 zł
w tym: materiały biurowe , środki czystości , zakup prasy i publikacje książkowe , druki.
- zakup energii elektrycznej 28 997,58 zł
- zakup usług remontowych 2 036,19 zł
- zakup usług zdrowotnych 170 ,00 zł
- zakup usług pozostałych 51 095,37 zł,
w tym: usługi pocztowe , usługi kominiarskie , obsługa bankowa , obsługa serwisowa ksero wykonanie pieczątek i inne.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 4 576,26 zł,
- opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej 9 123,34 zł
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 7 459,68 zł
- podróże służbowe krajowe 16 022,09 zł , w tym: delegacje służbowe , ryczałty samochodowe
- różne opłaty i składki 829,00 zł
- odpisy na ZFŚS 18 620,77 zł,
- koszty postępowania sądowego 693,73 zł,
- szkolenia 5 034,00 zł
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 781,85 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 18 505,79 zł ; w tym tusze do drukarek, pozostałe akcesoria komputerowe.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 124,00 zł.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Na plan 21 000,00 zł, wykonanie 19 351,83 zł tj. 92,2 %.
- wynagrodzenie bezosobowe 8.900,00 zł (przygotowanie materiałów źródłowych do sporządzenie monografii gminy, wykonanie tkaniny artystycznej, przygotowanie młodzieży do reprezentacji gminy w zawodach międzygminnych ).,…,,,,….
- zakup materiałów i wyposażenia 3 336,83 zł (mat. biurowe, art. spożywcze, zakup albumów, nagrody)
- zakup usług pozostałych 7 115,00 zł (ogłoszenia i art. w prasie, za wydruk mapy, materiały promocyjne, koszty przewozu młodzieży na prezentację gminy i inne).
Rozdział: 75095 Pozostała działalność
Na plan 11 650,00 zł wykonanie 10 676,26 zł tj. 91,6 % planu.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 087,60 (diety sołtysów)
- wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł za wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy środowiskowej.
- zakup materiałów i wyposażenia zł 238,66 zł
DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
Na plan 25 172,00 zł wykonanie 24 824,60 zł tj. 98,6 % planu.
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .
Na plan 866,00 zł, wykonanie 866,00 zł tj.100,00 % planu.
- wynagrodzenie i pochodne za sporządzanie list wyborczych ( środki z dotacji).
Rozdział 75109 Wybory do rad Gminy, wybory wójtów, oraz referenda gminne.
Na plan 10 000,00zł, wykonanie 9 652,60 zł tj.96,5 % planu
Wydatki na zorganizowanie i obsługę referendum gminnego tzw. referendum śmieciowego, w tym:
- wynagrodzenie członków obwodowych i gminnej komisji 7 410,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 236,22 zł w tym: zakup tkaniny, pieczątek
- zakup usług pozostałych 2 006,38 zł , w tym: za druk kart wyborczych, wykonanie urn wyborczych
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Na plan 14 306,00 zł, wykonanie 14 306,00 zł tj.100,0 % planu
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 100,00 zł diety członków obwodowych komisji
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pełnione dyżury 3 339,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 978,91 w tym: art. biurowe
- zakup usług pozostałych 1 020,00 zł za wykonanie parawanów
- wyjazdy służbowe 200,01 zł
- zakup papierku do kserokopiarek 240,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 427,09 zł ( tusz do drukarek)

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na plan 69 100,00 zł wykonanie 65 977,80 zł tj. 95,5 % planu.
Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne.
Na plan 67 100,00 zł wykonanie 65 977,80 zł tj. 98,3 % planu.
- ekwiwalent za akcje gaśnicze i szkolenia 9 422,40 zł
- wynagrodzenie konserwatora – kierowcy 4 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 602,23 zł
w tym: materiały przemysłowe, paliwo, olej , zakup umundurowania , zakup akumulatorów i agregatora
- energia elektryczna 13 630,36 zł, ( energia elektryczna i cieplna)
- zakup usług pozostałych 1 456,56 zł, w tym: wymiana łożysk, naprawa butli
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 160,46 zł
- wyjazdy służbowe 92,80 zł
- opłaty i składki ( ubezpieczenia samochodów i członków OSP ) 1 813,00 zł
- wydatki majątkowe 23 999,99 zł – realizacja budowy garażu OSP
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Na plan 2 000,00 zł wykonanie 0 zł.
DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Na plan 34 700,00 zł - wykonanie 27 889,85 zł tj. 80,4 % planu.
Rozdział: 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- prowizja sołtysów (inkasentów) 10 911,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 370,76 zł
- zakup usług pozostałych 10 920,85 zł ( w tym usługi pocztowe, serwis oprogramowania ) .
- różne opłaty i składki 389,63 zł
- zakup papieru do kserokopiarki 1 480,27 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 2 817,12 zł w tym : tonery do drukarki
DZIAŁ 756
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 49 902,49 zł

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan na 2009 rok wynosił 9 281 022,00 zł wykonanie 7 846 035,41 zł tj. 84,5 % planu.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.
Na plan 3 102 285,36 zł wykonanie wynosi 3 102 218,18 zł tj. 100,0 % planu.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 131 185,88 zł
- wynagrodzenia osobowe 1 907 371,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 591,69 zł
- składki ZUS 324 766,30 zł
- składki na FP 51 199,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 52 664,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 111 684,17 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 40 199,05 zł
- zakup energii 162 344,05 zł
- zakup usług remontowych 11 630,62 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 614,00 zł
- zakup usług pozostałych 26 084,41 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 738,16 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 9 197,93 zł
- podróże służbowe krajowe 2 887,34 zł
- różne opłaty i składki 3 754,00 zł
- odpis na ZFŚS 119 750,81 zł
- podatek od nieruchomości 35,00zł
- szkolenia 1 160,00 zł
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 609,55 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 11 749,56 zł
Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Na plan 255 790,98 zł, wykonanie 255 790,98 zł tj. 100,0 %.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 960,50 zł
- wynagrodzenia osobowe 171 774,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 636,30 zł
- składki ZUS 29 439,18 zł
- składki na FP 4 665,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 025,60zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 304,98 zł
- zakup energii 4 104,00 zł
- zakup usług remontowych 708,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych 170,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 126,50 zł
- podróże służbowe krajowe 292,24 zł
- odpis na ZFŚS 9 582,95 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola.
Na plan 187 833,78 zł wykonanie wynosi 187 833,78 zł tj. 100,0 % planu.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 569,70 zł
- wynagrodzenia osobowe 131 091,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 268,04 zł
- składki ZUS 22 375,32 zł
- składki na FP 3 433,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 432,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 848,45 zł
- zakup energii 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 488,00 zł
- podróże służbowe krajowe 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS 8 127,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja
Na plan 5 528 970,57 zł wykonanie wynosi 4 094 063,41 zł tj. 74,0 % planu.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 351,45 zł
- wynagrodzenia osobowe 886 429,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 317,10 zł
- składki ZUS 148 044,89 zł
- składki na FP 23 970,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 17 365,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 22 233,60 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 709,20 zł
- zakup energii 13 804,02 zł
- zakup usług zdrowotnych 535,00 zł
- zakup usług pozostałych 14 226,36 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 686,40 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 681,09 zł
- podróże służbowe krajowe 1 155,75 zł,
- różne opłaty i składki 667,00 zł,
- odpis na ZFŚS 53 432,91 zł
- szkolenia 555,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 644,27 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 2 117,45 zł.
- wydatki majątkowe plan 4 220 000,00 wykonanie 2 785 136,47 zł tj. 66,0 % planu – budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach współfinansowana ze środków Unii Europejskiej .
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Na plan 149 661,83 zł wykonanie wynosi 149 661,83 zł tj. 100,0 % planu.
- dowóz dzieci do gimnazjum 115 574,83 zł
- dotacja dla powiatu w kwocie 34 087,00 zł- dowóz dzieci niepełnosprawnych
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Na plan 5 055,00 zł wykonanie wynosi 5 055,00 zł tj.100,0 % planu.
- zakup usług pozostałych 5 055,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność.
Na plan 51 424,48 zł wykonanie wynosi 51 412,23 zł tj. 100 % planu.
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli w kwocie 35 434,48 zł.
- kwota 255,20 wydatki na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej.
- kwota 15 722,55 zł wydatkowana na realizację programu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów „ w gimnazjum w ZalezianceDZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA
Na plan 50 000,00 zł wykonanie wynosi 48 261,45 zł tj. 96,5 % planu.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.
Na plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 951,07 zł tj. 82,5 %.
- zakup materiałów i wyposażenia 3 845,57 zł, w tym: zakup art. przemysłowych i spożywczych niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach
- zakup usług pozostałych 1 105,50,zł w tym: spektakl profilaktyczny
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Na plan 44 000,00 zł wydatkowano 43 310,38 zł tj. 98,4 % planu.
- kwota 10 000,00 zł jako dotacja celowa przekazana dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin , w których występuje problem alkoholowy ( podmioty wyłonione w drodze konkursu) ,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia osoby zatrudnionej jako pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -12 411,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji za udział w posiedzeniach 3 062,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 699,45 zł
w tym: nagrody na konkursy, książki, materiały biurowe.
- zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, kolonie, spektakle, wpłata na izbę wytrzeźwień) 14 948,60 zł
- zwrot kosztów za dojazdy na terapię 158,43 zł
- różne opłaty i składki (opłata biegłego sądowego) 530,00 zł,
- odpis socjalny profilaktyka 1.500,06 zł

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Na plan 2 567 577,86 zł wykorzystano 2 511 554,95 zł tj. 97,8 % planu.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.
Na plan 37 240,00 zł wykonanie 36 001,67 zł tj. 96,7 %.
- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 36 001,67 zł, za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na plan 1 842 540,00 zł wykonano 1 842 523,02 zł tj. 100,0 % planu.
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 63,77 zł
- świadczenia społeczne 1 770 950,31 zł
- wynagrodzenia osobowe 31 908,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 360,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 24 061,47 zł
- składki na Fundusz Pracy 839,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 310,22 zł
- zakup energii 337,44
- zakup usług pozostałych 3 946,18 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 168,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej 876,82 zł,
- opłaty czynszowe 657,54 zł
- delegacje 71,58 zł
- odpis na ZFŚS 1 000,04 zł
- szkolenie 250,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 249,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 1 591,50 zł.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na plan 14 818,00 zł wykonano 14 638,85 zł tj. 98,8 % planu.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 638,85 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Na plan 196 473,86 zł wykonanie 196 472,80 zł tj. 100,0 % planu
- świadczenia społeczne 196 472,80 zł.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Na plan 7 511,00 zł wykonanie 7 510,65 zł tj. 100,0 %
- świadczenia społeczne 7 510,65 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.
Na plan 207 766,00 zł wykonanie 207 065,53 zł tj. 99.7 % planu w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 998,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe 138 084,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8908,11 zł
- składki ZUS 23 043,42 zł
- składki FP 3 529,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 916,26 zł
- zakup energii 2 517,60 zł
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 881,78 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 497,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 392,39 zł
- opłaty czynszowe 4 899,78 zł
- delegacje służbowe 2 106,06 zł
- odpis na ZFŚS 3 997,00 zł
- szkolenia 1 273,98 zł
- zakup materiałów papierniczych 835,67 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 1 623,96 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Na plan 26 021,00 zł wykonanie 26 014,43 zł tj. 100,0 %.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 482,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe 18 724,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 384,96 zł
- składki ZUS 3 173,97 zł
- składki FP 478,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 570,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 150,00 zł
- zakup usług pozostałych 50,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 978,26 zł
- odpis na ZFŚŚ 1 000,04 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Na plan 235 208,00 zł - wykonanie 181 328,00 zł tj. 77,1 % planu.
- świadczenia społeczne ( dożywianie) 60 000,00 zł
Kwota 121 328,00 zł przeznaczona na realizację projektu usług społecznych i szkoleniowych w ramach Programu Integracji Społecznej . Program realizowany przez 5 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu.

DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na plan 131 668,00 zł wykonano 109 724,00 zł tj. 83,3 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. 'Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”'DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 149 814,00 zł wykonanie 148 047,33 zł. tj. 98,8 % planu.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne wyprawka szkolna w kwocie 15 140 zł
- wypłata stypendium 132 907,33 zł
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 337 300,00 zł wykonano 335 908,91 zł tj. 99,6 % planu.
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Na plan 80 000,00 zł wykonanie wynosi 79 999,17 zł tj. 100,0 % planu.
- dotacja przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej jako dopłata do cen ścieków
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
Na plan 26 700,00 zł wykonanie 26 612,20 zł. tj. 99,7 % planu.
- zakup materiałów i wyposażenia 2 498,56 zł ( rękawice , zakup worków do selektywnej zbiórki opakowań)
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) 24 113,64 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Na plan 228 600,00 zł – wykonanie 228 203,90 zł tj. 99,8 % planu.
- oświetlenie uliczne 209 917,59 zł
- zakup usług pozostałych 18 286,31 zł ( konserwacja oświetlenia ulicznego).
Rozdział 90095 Pozostała działalność.
Na plan 2 000,00 zł wykonanie 1 093,64 zł tj. 54,7 % planu.
- zakup usług pozostałych ( wyłapywanie bezdomnych psów) 1 093,64 zł

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na plan 100 900,00 zł, wykonanie 100 357,72 zł tj. 99,5 % planu.
Rozdział 92116 Biblioteki.
Na plan 80 900,00 zł wykonanie 80 900,00 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna 80 900,00 zł.
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Na plan 20 000,00 zł wykonanie 19 457,72 zł tj. 97,3 % planu
- materiały i wyposażenia 259,43 zł
- pozostała działalność 19 198,29 zł ( zorganizowanie festynu dożynkowego )

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Na plan 83 400,00 zł wykonanie 75 172,08 zł tj. 90,1 % planu.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Na plan 28 000,00 zł wykonanie 27 052,25 zł tj. 96,6 % planu
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. przemysłowe, farby, zakup piłek ) 2 590,13 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz osób na zawody sportowe itp.) 3 030,00 zł
- zestawienie kosztów przejazdów na zawody SKS - 1 282,12 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 1 50,00 zł.
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Na plan 55 400,00 zł wykonanie 48 119,83 zł tj. 86,9% planu
- nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe 2 000,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 890,00 zł za wywóz ziemi na boisko gminne
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup trawy i nawozu na boisko gminne, oznakowanie boiska, zakup cementu, zakup piasku na plażę) 2 538,73 zł
- zakup usług pozostałych ( usługa koparką, wykonanie bramek, wiaty, przegląd boiska, zabezpieczenie kąpieliska, transport piasku) 30 691,18 zł
- wydatki majątkowe wykonanie 11 999,92zł (budowa boiska sportowego- wykonanie bramy ).
Na dzień 31.12.2009 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 701 025,43 zł. w następujących pozycjach :
1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne , które są kosztem i zobowiązaniem roku 2009 natomiast wypłata nastąpiła w 2010 roku w kwocie 367 480,06 zł.
2. Usługi telefoniczne i pocztowe, konserwacja i opłata za oświetlenia uliczne, składka PFRON, dopłata do cen wody i ścieków, zapłata za prace budowlane ( kompleks oświatowy).
Faktury zostały wystawione w 2009 r. wpływ i termin płatności 2010 rok na kwotę 333 545,37 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCJI ROCZNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI , ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Wykonane w 2009 roku to:
1. Informatyzacja Urzędu – 11 124 zł
2. Zakup walców na boisko gminne – 11 999,92 zł.
3. Budowa kanalizacji Łączna -Osełków -Gózd -209 386 zł.
4. Budowa kanalizacji Występa –Zalezianka 4 880 zł.
5. Budowa drogi Osełków –Stawik 65 639,90 zł.
6. Odnowa miejscowości Kamionki 99 032 zł.
7. Budowa garażu OSP 23 999,99 zł.
8. Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach – 2 785 136,47 zł
9. Dotacja do powiatu –pomoc finansowa na budowę drogi Czerwona Górka 801 057,76 zł
Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 2, 3 i 3a ,11.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Realizację projektów prowadził GOPS oraz gmina .
W 2009 roku wykonanie wynosiło:
- finansowanie Projektu „Dziś szansą na lepsze jutro”” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonanie 119 724,00zł zł. tj. 100 % planu. Realizacją projektu objęty był GOPS. Realizację projektu zakończono.
- dofinansowanie projektu „ Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , wykonanie 2 785 136,47 zł.
Realizację projektów przedstawiono w Załącznikach Nr 4, Nr 4a i Nr 4b.


PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2009 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 100 000,00 zł, zaś z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 273 900 zł.
Wykonanie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 2 300 000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 274 364,86 zł.
Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 826 000zł, wykonanie 825 999,39 zł
Realizację przychodów i rozchodów za 2009 rok przedstawia Załącznik Nr 5.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymuje dotacje. Są to głównie:
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców, oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
-dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- na wypłatę zasiłków stałych.
Realizację dochodów i wydatków za 2009 rok przedstawia Załącznik Nr 6.
Jednocześnie Gmina za realizację dochodów Budżetu Państwa uzyskała dochody w kwocie:
- 5 % dochodów za wydawanie dowodów osobistych w wysokości 357,10 zł.
- 50 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjne od dłużnika alimentacyjnego i 40 % lub 20 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie 10 550,71 zł. Zaległości z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych stanowią już kwotę 425 778,87 zł, z tego kwota 193 704,78 zł jest kwotą należną gminie .

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Gmina realizuje w ramach porozumień:
1. Ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej – udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd kwota 801 057,76 zł
2. Ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich –wpłaty gmin na rzecz innych jst. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwona Górka- Jęgrzna kwota 1 135 279,44 zł
Realizację w/w dochodów i wydatków za 2009 rok przedstawia Załącznik Nr 6.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH
Realizację w/w dochodów za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 7 i Nr 8

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:
- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody i ścieków.
- dla Starostwa Powiatowego na dowóz dzieci niepełnosprawnych, budowę drogi powiatowej
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań:
• finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
• zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje
problem alkoholowy
Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2009 roku przedstawiają Załączniki Nr 9, Nr 10, Nr 11.
REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowany stan na początek roku 21 000 zł. , zaś planowany przychód i wydatki w wysokości:
- przychód 7 000 zł
- wydatki 0 zł,
Wykonanie przedstawia się następująco stan początkowy 20 749 zł:
- przychód 6 895 zł,
- wydatki 0 zł,
stan końcowy za 2009 roku wynosi 27 644 zł.
Realizację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia
Załącznik Nr 12

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2009 rok zamknęło się deficytem w wysokości 1 645 397,43 zł, na planowany deficyt 3 547 900 zł.
Zadłużenie Gminy Łączna na koniec 2009 roku wynosi 3 144 344,49 zł.
W 2009 roku umorzono pożyczkę w kwocie 156 445,41 zł, zaciągniętą w 2004 roku w WFOŚ I GW Kielce na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamionki- Czerwona Górka.

Sporządził: Zatwierdził:

Skarbnik Wójt Gminy
Alicja Miernik Romuald Kowaliński


Łączna 05 .03.2010 r.